Enhver har rett til utdannelse. Utdannelse er viktig både for enkeltmennesket og kollektivt for samfunnet.

Skole og utdanning

Generelt om retten til utdannelse

Retten til utdannelse er forankret i blant annet Grunnloven § 109. Denne bestemmelsen sier at enhver har rett til utdannelse, og at barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Videre skal statens myndigheter sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.

Retten til utdannelse fremgår også av FNs barnekonvensjon artikkel 28 og 29, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 13 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 2.

Det mest grunnleggende innholdet i retten til utdannelse, er statens ansvar for å sikre et utdanningstilbud for alle.

Utdannelsens innhold

I tillegg til å inneholde en rett til utdanningstilbud, gir menneskerettighetene også enkelte føringer for utdannelsens innhold og kvalitet.

Ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 29 skal utdannelsen ta sikte på å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig. Utdannelsen skal også ta sikte på å utvikle respekt for menneskerettighetene, barnets kulturelle identitet, språk og verdier, verdiene både i det landet barnet bor og eventuelt det landet han eller hun kommer fra, forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn og fremme respekten for miljøet.

Staten skal videre treffe alle egnede tiltak for å sikre at utdannelsen gjennomføres på en måte som er forenlig med de alminnelige menneskerettighetene. Ingen elever eller studenter må bli utsatt for diskriminering, fysisk avstraffelse eller annet som strider med for eksempel retten til privatliv eller ytringsfrihet.

Staten har stor frihet til å avgjøre nærmere innhold som utdannelsen til enhver tid bør ha, herunder hvilke krav som eventuelt stilles til elevene/studentene som anses nødvendig for å gi den enkelte en slik grunnleggende utdannelse. I Norge reguleres dette i dag i den alminnelige lovgivningen gjennom opplæringsloven.

I Norge er skolesystemet godt utbygd. Samtidig er det utfordringer også på dette området. Én relevant problemstilling er hvorvidt samiske elevers språkrettigheter blir godt nok ivaretatt. Urfolks- og minoritetsbarn har etter FNs barnekonvensjon artikkel 30 rett til å utøve sin kultur og å bruke sitt språk, og dette er en rettighet som skal ivaretas i utdannelsen. En annen problemstilling er retten til spesialundervisning. Barn har rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud. Dette følger både av FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.