Undervisningspakke

Videregående

Denne undervisningspakken er et interaktivt undervisningsopplegg som elevene kan jobbe med på skolen eller ved digital undervisning.

Fag: Norsk, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, religion
Tidsbruk: 5–10 timer
Tema: Ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter
Kompetanse: Undervisningspakken er en fordypning i menneskerettigheter og har som mål å gi en forståelse av hvorfor vi har menneskerettigheter, hvem de gjelder for og hva som skal til for å ivareta dem. Elevene øver på kritisk tenkning, argumentering, å ta standpunkt og meningsbrytning.

I opplegget jobber elevene med disse spørsmålene:

 • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
 • Kan vi rangere menneskerettighetene?
 • Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge?
 • Hvem passer på menneskerettighetene?
 • Hvordan er menneskerettighetene i fremtiden?

Opplegget består av 5 deler som tar for seg en fordypning og forståelse av ulike temaer. Opplegget kan brukes i sin helhet eller hver enkelt del kan gjøres uavhengig av de andre delene.

Kompetansemål opplegget dekker

Norsk

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv114

 • Lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • Greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Samfunnskunnskap

https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg1-vg2

 • Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette
 • Diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
 • Finne tilfeller på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

Rettslære

https://www.udir.no/kl06/RTL1-03/Hele/Kompetansemaal/rettslaere-1

 • Identifisere rettsspørsmål og bruke prinsippene i juridisk metode til å løse de
 • Redegjøre for reaksjonssystemet og grunnleggendende regler om lovhjemmel som følger av norsk rett og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
 • Forklare hva som ligger i begrepet menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter

https://www.udir.no/kl06/pos1-02/hele/kompetansemaal/politikk-og-menneskerettigheter

 • Finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
 • Gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • Forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • Forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • Gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter

Religion

https://www.udir.no/kl06/REL1-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

 • Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Tverrfaglig tema opplegget dekker:

Undervisningspakken kan brukes til å jobbe med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/demokrati-og-medborgerskap/

Undervisningsopplegg

Elevene kan jobbe med oppgavene i gruppe eller individuelt. Undervisningspakken ender opp i et produkt.

Del 1: Hvorfor har vi menneskerettigheter?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hvem gjelder menneskerettighetene for?
 • Hvorfor blir menneskerettighetene ivaretatt på ulike måter i ulike stater? Er du enig i at det skal være sånn?
 • Hva kan være ubevisste brudd på menneskerettighetene?
 • Hvorfor kan vi si at menneskerettighetene handler mye om medmenneskelighet?
 • Hvorfor har vi menneskerettigheter og hva innebærer det?

Finn ut:

 • Hva er diskriminering? Gi eksempler på diskriminering. Er eksemplene du kommer med brudd på menneskerettighetene, hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hva er en konvensjon? Søk på internett og finn ut mer om en konvensjon du vil lære mer om. Hvorfor ble denne konvensjonen vedtatt?

Del 2: Kan vi rangere menneskerettighetene?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hva er målet med menneskerettighetene?
 • På hvilken måte er menneskerettigheter viktig for demokratiet?
 • Kan det være demokrati uten menneskerettigheter? Begunn svaret ditt.
 • Kan vi rangere menneskerettighetene, mener du? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvis du kunne lagt til en menneskerettigheter, hvilke rettighet ville du lagt til og hvorfor?

Finn ut:

 • Gi eksempler på menneskerettigheter som kolliderer med hverandre. Hva må en tenke på når rettigheter kolliderer med hverandre?

Del 3: Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hva betyr det at menneskerettighetene har forrang norske lover?
 • Hvem passer på at menneskerettighetene i et land ikke blir brutt?
 • Hvilke menneskerettigheter kan Norge bli bedre på?
 • Hvilke av menneskerettighetene som Norge kan blir bedre på er du mest overrasket over?
 • Hvorfor bør avstanden mellom å ha rett og få rett være så liten som mulig, mener du?
 • Hvordan er situasjonen for menneskerettighetene i Norge? Er du overrasket? Begrunn svaret ditt.

Finn ut:

 • Hvilke fordeler og ulemper er det med at menneskerettighetene er en del av Grunnloven?
 • Søk på internett og undersøk verdenserklæringen om menneskerettighetene. Kom med forslag på tiltak Norge kan gjøre for å bli bedre på menneskerettigheter.
 • Søk på internett og finn ut hvilke ombud vi har i Norge. Hva passer de ulike ombudene på?

Del 4: Hvem passer på menneskerettighetene?

Se filmene:

Oppgaver til filmene:

 • Hva er absolutte forbud?
 • Hva skal til for at en stat skal kunne begrense menneskerettighetene?
 • Hva sier landegrenseregelen om menneskerettigheter?
 • Hva betyr landegrenseregelen for staten Norge?
 • Hva slags saker kan klages til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)?
 • Gi eksempler på hvordan staten kan bryte menneskerettighetene til borgerne i et land. Hvilken rolle har EMD?
 • Hvem passer på menneskerettighetene i Norge og i verden?

Finn ut:

 • Søk på internett og finn ut hva forbudet mot slaveri og forbudet mot tortur sier. Hva kan stater som Norge og hver enkelt av oss gjøre for å jobbe for at menneskerettigheter blir overholdt i andre land?
 • Undersøkt hvilke 34 saker Norge er anklaget for å ha brutt menneskerettighetene. Hvilke av disse er du mest overrasket over og hvorfor?

Del 5: Hvordan er menneskerettighetene i fremtiden?

I 2048 fyller verdenserklæringen om menneskerettighetene 100 år. Siden menneskerettighetserklæringen kom, er det utarbeidet flere konvensjoner for utsatte grupper som trenger ekstra beskyttelse. Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen er eksempler på dette. Les mer om konvensjonen er her.

I tillegg har det kommet domstoler som skal passe på menneskerettighetene og FN har opprettet Menneskerettighetsråd som har ansvaret for at menneskerettighetene blir styrket og og beskyttet samt ta tak i situasjoner der menneskerettighetene blir brutt.

Hva vil bli viktig for menneskerettighetene de kommende hundre årene?

Lag et produkt der dere reflekterer rundt hvordan menneskerettighetene er i fremtiden. Produktet skal ta utgangspunkt i spørsmålene under og skal vises for klassen. Dere kan for eksempel lage en film, bildeserie, podcast eller presentasjon.

 • Hva kan true menneskerettighetene i fremtiden?
 • Hvilke menneskerettigheter blir viktige i fremtiden og hvorfor?
 • Hva skal til for at mennesker i alle land får menneskerettighetene sine oppfylt i fremtiden?