Hvor kan jeg henvende meg for å få råd?

Juridisk bistand

Det finnes en rekke advokater som yter juridisk bistand i Norge. Advokatforeningen har opprettet en nettbasert tjeneste som hjelper deg å finne riktig advokat, og gir råd om hva man bør forberede seg på før man går til advokat. Der finnes det også oversikt over Advokatvakten, som er et gratis tilbud som finnes flere steder i landet hvor man kan få inntil 30 minutters gratis advokathjelp. I tillegg kan du også finne informasjon om muligheten til å få innvilget fri rettshjelp. Tjenesten finner du på https://www.advokatenhjelperdeg.no/

Videre har Oslo kommune et tilbud om fri rettshjelp for alle innbyggere i Oslo som har behov for gratis juridisk rådgivning. Alle får inntil 30 minutter gratis rådgivning av advokat, som vurderer om saken din kan behandles videre der eller henvises videre. Juridisk bistand utover dette avhenger av om du har krav på fri rettshjelp. Tjenesten finner du på https://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/fri-rettshjelp/

Det finnes også frivillige organisasjoner som gir rettshjelp. For eksempel gir Gatejuristen gratis rettshjelp til personer med rusproblemer i flere norske byer. Gatejuristen gir via prosjektet Barnas jurist også gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Mer informasjon om dette finner du på www.gatejuristen.no og www.barnasjurist.no .

Rettshjelpsentralen til Kirkens Bymisjon tilbyr gratis rettshjelp i enkeltsaker. De tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte på St.Hanshaugen hver onsdag kl. 1700-1900. Rettshjelpstiltaket drives av frivillige jurister.

Videre gir NOAS gratis rettshjelp i asylsaker. Alle asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), kan få en vurdering av asylsaken sin hos NOAS. Du kan lese mer om dette på www.noas.no/om/

Det finnes også fem nasjonale rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter:

Jussbuss drives av jusstudenter i Oslo og yter gratis rettshjelp til enkeltpersoner på saksområdene arbeidsrett, fengselsrett, gjeldsrett, husleierett, miljørett, sosialrett, trygderett og utlendingsrett.  http://foreninger.uio.no/jussbuss/

Jussformidlingen drives av jusstudenter i Bergen, og yter juridisk bistand til enkeltpersoner uavhengig av bosted innenfor en rekke saksområder. http://www.jussformidlingen.no/

Jushjelpa Midt-Norge og Jushjelpa Nord-Norge drives også av jusstudenter og gir rettslig bistand til de som trenger det mest innen områdene bolig og husleie, forvaltningsrett, arv og familie, arbeidsrett og kontraktsrett. http://jushjelpa.no

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner tilbyr rettshjelp i hele Norge til alle som definerer seg som kvinner. https://jurk.no/

 

Annen veiledning og råd

 

Det finnes også en rekke organisasjoner som gir råd og veiledning om menneskerettigheter på ulike fagområder. Dette er noen eksempler på slike organisasjoner – listen her er ikke uttømmende.

Amnesty International Norge
Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen bruker kampanjer og aktivisme for å legge press på myndigheter som bryter menneskerettighetene. I tillegg underviser organisasjonen i menneskerettigheter og publiserer årlige rapporter om status for menneskerettighetene i ulike land.

www.amnesty.no

Helsingforskomiteen
Helsingforskomiteen er en ideell organisasjon som overvåker, rapporterer og underviser om menneskerettigheter. I Norge arbeider komiteen med mange temaområder, for eksempel rasisme og diskriminering, rettsikkerhet og fengselsforhold, minoritetsspørsmål og flyktning- og asylpolitikk.

Nettside: www.nhc.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
NOAS er en uavhengig, ideell organisasjon som arbeider for asylsøkeres rettigheter. Organisasjonen bistår asylsøkere med informasjon, rådgivning og juridisk hjelp. NOAS gir generell informasjon om blant annet asylprosedyren og kriterier for asyl. De tilbyr også rettshjelp til asylsøkere som har fått avslag på sin søknad.

www.noas.no

Redd Barna
Redd Barna er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå like rettigheter for alle barn, både i Norge og internasjonalt.

www.reddbarna.no

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Rettighetssenter
FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemming og kronisk sykdom. Senteret besvarer og registrerer henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon og epost. Senteret tilbyr også undervisningsmateriell om velferdsrett, og har i tillegg en ungdomsportal som er spesielt rettet mot unge funksjonshemmedes rettigheter innenfor områder som utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger og arbeidsliv.

http://www.ffo.no/rettighetssenteret/
www.ung.no/rettigheter/

Støtte i en vanskelig situasjon?

Vanskelige og problematiske situasjoner oppstår også uten at det nødvendigvis har noe å gjøre med statens plikt til å beskytte dine menneskerettigheter. Hvis du har behov for å snakke med noen, nevner vi her noen steder hvor det er mulig:

Kirkens SOS –  døgnåpen krisetelefon: 22 40 00 40 / https://www.kirkens-sos.no/

Mental Helse – døgnåpen hjelpetelefon: 116 123 / http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 / https://www.116111.no/