Menneskerettigheter i hagen

 

Sending 10: Lykke og menneskerettigheter

Hva er sammenhengen mellom lykke og menneskerettigheter? Det er temaet i dagens sending av «Menneskerettigheter i hagen». NIMs direktør Adele Matheson Mestad og fagdirektør Jenny Sandvig får besøk av lykkeforskerne Espen Røysamb og Ragnhild Bang Nes.

https://www.youtube.com/watch?v=K8EE9ez1r1E

Sending 9: Eldres menneskerettigheter under koronakrisen

Hvordan har eldres menneskerettigheter blitt ivaretatt under koronakrisen? Det er temaet når Aslak Bonde kommer på besøk i hagen. Dagens NIM-panel består av direktør Adele Matheson Mestad, assisterende direktør Gro Nystuen og spesialrådgiver Anine Kierulf. Aslak Bonde har nylig skrevet en kronikk som peker på en rekke dilemmaer knyttet til eldreomsorgen som dagens panel utforsker nærmere.

https://www.youtube.com/watch?v=OcKorWv9Aq8

Sending 8: Ivaretakelse av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser 

Hvordan ivaretas rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser under koronakrisen? Det snakker vi om i hagen i dag, sammen med Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Eivind Ullevoldsæter, som er pappa til syv år gamle Albert som med sitt bonuskromosom selvfølgelig har de samme behovene som alle andre barn, men som trenger litt tilrettelegging for å kunne delta på lik linje. Med i panelet er også Gro Nystuen, fung. ass.dir ved NIM. Les Eivind sin kronikk om tematikken her.

https://www.youtube.com/watch?v=LNniOqEvopc

Sending 7: Vold og overgrep i nære relasjoner

Adele Matheson Mestad får besøk av lederen for Krisesentersekretariatet Idun Moe Hammersmark og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Temaet er vold og overgrep i nære relasjoner. Det anslås at mellom 75 0000 og 150 000 årlig utsettes for vold i nære relasjoner. Staten har en menneskerettslig plikt til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep mellom privatpersoner. Men hvordan ivaretas denne komplekse oppgaven i en krisesituasjon?  Og hva vet vi om situasjonen nå? Og hvem er de særlige sårbare gruppene? Og hva bør staten gjøre når samfunnet gradvis åpnes opp igjen? Panelet diskuterer disse spørsmålene i dagens sending.

https://www.youtube.com/watch?v=9s94VFCOrGY

Sending 6: Innsattes menneskerettigheter generelt og under koronakrisen

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf får besøk av sivilombudsmann Hanne Harlem. Norske myndigheter har lenge fått kritikk for bruken av isolasjon i fengsler og behandlingen av innsatte med psykiske lidelser som står i et problematisk forhold til menneskerettslige krav. I dagens sending diskuterer panelet innsattes menneskerettigheter generelt og under koronakrisen.

https://www.youtube.com/watch?v=Rq0Ywbgg7vY
 

Sending 5: Ivaretakelse av barns rettigheter under koronakrisen

Adele Matheson Mestad får besøk av leder for justiskomiteen, Lene Vågslid og barneombud Inga Bejer Engh. Temaet er ivaretakelse av barns rettigheter under koronakrisen. Myndighetene besluttet å stenge barnehager og skoler, men nå gjenåpnes de gradvis. Hvilke konsekvenser får dette for barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep, barns rett til utdanning og barns rett til helse og beskyttelse mot koronaviruset?

https://www.youtube.com/watch?v=kEDmTuXHrtw&t=3s

Sending 4: Korona-appen

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf får besøk av Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Temaet er den mye omtalte korona-appen. Hvilke samfunnshensyn vil appen verne om? Er den et inngrep i personvernet når den er frivillig? Og er det i så fall et lovlig inngrep?  Bør vi laste den ned? Noen svar – og flere spørsmål – får du i dagens sending.

https://www.youtube.com/watch?v=31P-OBmEW3s

Sending 3: Korona-apper, bevegelsesfrihet og speed-demokrati

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer ulike menneskerettighetsspørsmål som oppstår i kjølvannet av koronakrisen. Retten til utdanning for barn og unge, bevegelsesfriheten til mennesker i karantene, retten til privatliv og familieliv for innsatte, retten til familieliv for eldre på institusjon og eiendomsretten for hytteeiere er noen av rettighetene som tiltakene griper inn i. NIM tar rettighetstempen!

https://www.youtube.com/watch?v=-vCW2gIVDvc&t=250s

Sending 2: Demokrati i krisetider

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf får besøk av Harald Stanghelle. Temaet er demokrati i krisetider. En grunnpilar i alle demokratier er maktfordeling, men hvordan berøres maktfordelingsprinsippet av en krise? For å håndtere koronakrisen må regjeringen iverksette raske smittebegrensende tiltak. For å ivareta sentrale samfunnsfunksjoner i en krisetid kreves innføring av nye, raske regler og økte fullmakter til regjeringen. Samtidig er det sentralt at demokratiske strukturer ivaretas så langt det er mulig. Panelet diskuterer prosessen frem mot vedtakelsen av koronaloven. Trykk på bildet nedenfor for å se sendingen.

Sending 1: Ytringsfrihet i koronaens tid

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf besøk får av Kjersti Løken Stavrum. Temaet er ytringsfrihet i koronas tid. Prinsipielt er det viktig å ha en kritisk offentlig debatt om de strenge smittevernstiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronakrisen. Samtidig er staten avhengig av bred oppslutning i befolkningen – for at tiltakene skal virke. Hva skjer med oppslutningen når debattene oppstår? Klarer vi å ha to tanker i hodet samtidig? Dette diskuterer panelet i dagens sending. Trykk på bildet nedenfor for å se sendingen.