174 results

Foredrag og undervisning

Foredrag og undervisning

30 Apr 2020

En av NIMs viktigste oppgaver er å opplyse om menneskerettighetene. Derfor prioriterer institusjonen foredragsvirksomhet og utvikling av digitale undervisningsressurser. NIM kan tilby: Foredrag om menneskerettigheter rettet mot elever i videregående skole.Tematiske foredrag og forelesninger for studenter, offentlig ansatte, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike yrkesgrupper. Foredragene har en varighet på mellom 15…

Undervisning om menneskerettigheter

30 Apr 2020

NIM tilbyr foredrag om menneskerettigheter, som er tilpasset elever i videregående skole. Foredraget er særlig relevant for elever som har faget rettslære eller lignende. Hovedpunkter Hva er menneskerettigheter? Hvorfor har vi menneskerettigheter? Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge? (Inkl. NIMs rolle) Hvilke menneskerettslige utfordringer har vi i Norge i dag? Varighet:…

Kahooter

30 Apr 2020

Hva kan du om FNs barnekonvensjon? Menneskerettigheter DA og NÅ Declaration of Human Rights…

Høringsuttalelse – forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøter i Utlendingsnemnda m.v. for å begrense utbruddet av Covid-19

Høringsuttalelse – forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøter i Utlendingsnemnda m.v. for å begrense utbruddet av Covid-19

24 Apr 2020

NIM anbefaler at den foreslåtte hjemmelen for å beslutte at nemndsmøter skal avholdes som fjernmøte innskrenkes og kvalifiseres noe, og at en slik beslutning bare kan treffes dersom det er «nødvendig og ubetenkelig». NIM savner videre en vurdering av hvordan forslagene forholder seg til menneskerettighetene, særlig EMK artikkel 13 og barnekonvensjonen.

Høringsuttalelse – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Høringsuttalelse – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19

17 Apr 2020

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i bortvisningsforskriften, slik at søknader om første gangs oppholdstillatelse kan behandles og innvilges som normalt, men at det kan settes midlertidige restriksjoner på innreise av smittevernhensyn. NIM mener det er positivt at forslaget er sendt på høring, men stiller spørsmål ved om høringsfristen kunne vært noe lengre. NIM savner også en vurdering av om inngrepet er forholdsmessig, herunder om hensynet til folkehelsen kunne vært ivaretatt gjennom mindre inngripende tiltak, som for eksempel karanteneplikt.