198 results

Endringer i barnevernloven - kompetansekrav og varsling til fornærmede og etterlatte

Endringer i barnevernloven - kompetansekrav og varsling til fornærmede og etterlatte

25 Jun 2020

NIM mener det er positivt at det foreslås tiltak for å styrke kompetansen i barnevernet og barnevernsinstitusjonene. NIM er videre enig med departementet at menneskerettighetene neppe oppstiller noen absolutt skranke mot å innføre varslingsregler i tilfeller hvor barn under 15 år begår alvorlige straffbare handlinger, så lenge det innføres materielle og prosessuelle vilkår og garantier tilknyttet varslingsreglene.

ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter – en aktuell 30-åring

ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter – en aktuell 30-åring

19 Jun 2020

For 30 år siden ble Norge første land til å ratifisere ILO-konvensjon 169 om rettighetene til urfolk og stammefolk, (Indigenous and Tribal Peoples). Den inneholder en rekke bestemmelser som er viktige for samiske forhold og har hatt stor betydning, både i Norge og internasjonalt. Det er likevel langt igjen til universell oppslutning om, og full gjennomføring av, konvensjonens rettigheter.

Høringsuttalelse – rapportutkast til Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten

Høringsuttalelse – rapportutkast til Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten

08 Jun 2020

NIMs kommentarer gjelder først og fremst omtalen av hvordan anbefalingene fra Europarådet er fulgt opp, herunder områder som vi mener kunne gis en grundigere behandling i rapportene. Enkelte kommentarer gjelder også andre tiltak for å gjennomføre rammekonvensjonen og språkpakten. NIM påpeker blant annet nødvendigheten av å styrke lokale myndigheters kjennskap til og kunnskap om nasjonale minoriteter.