NIMs arbeid

Anine Kierulf

Hemmelig grunnlovsvalg

Vi hadde nettopp muligheten til å redigere rettsstaten vår. Den fikk vi ikke brukt.

Forslag til nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående opplæring i Longyearbyen

NIM har avgitt høringssvar til høring om nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående skole i Longyearbyen. Etter NIMs oppfatning gjøres det ikke tilstrekkelige vurderinger av adgangen til å begrense menneskerettighetene på Svalbard, og mer spesifikt overfor barn. NIMs konklusjon er at forslagene, slik de foreligger nå, på flere punkter kan innebære en formell forskjellsbehandling som ikke i tilstrekkelig grad er legitimert, og at de dermed kan være i strid med barnekonvensjonen artikkel 2 nr. 1. NIM oppfordrer departementet til å foreta en grundigere vurdering av særlig dette spørsmålet, og i samme utredning også vurdere nærmere retten til opplæring etter Grunnloven § 109 og barnekonvensjonen artikkel 28 og 29, samt rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser etter barnekonvensjonen artikkel 23 i lys av menneskerettslovens § 3.

Til: Kunnskapsdepartementet
Jens Bjørneboe

Ytringsfrihet i litteraturen

Selv om det er over femti år siden en bok ble forbudt i Norge, er det tidvis debatter om hvor langt ytringsfriheten til forfattere strekker seg.

Ytringsfrihet i idretten

Ytringsfriheten gjelder for idrettsutøvere som for alle andre. Likevel har idretten tidvis fått et rykte på seg for å være en ganske lukket arena, som i liten grad har lagt til rette for åpenhet og et godt ytringsklima.

Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som Kamelen, på Stavernfestivalen. Konserten gjekk føre seg den 11.07.2019 i Stavern

Ytringsfrihet i musikk

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) anser kunstnerisk ytringsfrihet som fundamentalt for opprettholdelsen av demokratiske samfunn.

Den europeiske menneskerettskonvensjon (opprinelig versjon signert 1950)

Endringer i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)

EMK ble endret på flere punkter som følge av at protokoll nr. 15 trådte i kraft 1. august 2021. Endringene knytter seg til konvensjonens kontrollsystem, og ikke menneskerettighetene som følger av konvensjonen.