NIMs arbeid

Om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper

NIM mener det er behov for grundigere utredning av forslagets betydning for samiske barnehager og samiske barn, siden lovforslagets § 39 a står i motsetning til barnehagelovens § 10 og kan være problematisk i forhold til lovens rammeplanforskrift.

Til: Kunnskapsdepartementet

Vold og overgrep under pandemien

Da samfunnet stengte ned for snart ett år siden var bekymringen stor for at det ville lede til en økning i vold og overgrep i nære relasjoner. Nå begynner tallene fra nedstengningen å komme.

Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk

I et samfunn med lav bevissthet om minoriteter og deres rettigheter kan man risikere at beslutninger som omhandler minoriteter treffes, bevisst eller ubevisst, ut ifra et majoritetsperspektiv uten at det tas tilstrekkelig hensyn til minoritetenes rettigheter og interesser. Mer kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge både blant majoritetsbefolkningen generelt samt i forvaltningen vil være viktige bidrag for å sikre at de nasjonale minoritetenes rettigheter ivaretas.

Til: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmenfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse. NIM fremholder i høringsuttalelsen at forslaget til hjemmel for utelukkelse av innsatte fra felleskapet i smittevernøyemed bør endres for å sikre mer betryggende helsefaglige vurderinger ved utelukkelse, rett på mer meningsfylt menneskelig kontakt samt andre avhjelpende tiltak.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Kritikk av våpeneksport-saksbehandling

Riksrevisjonen har undersøkt norsk våpeneksport og retter blant annet sterk kritikk mot UD. I 2018 kom NIM med tilsvarende kritikk av regjeringens tolkning av regelverket.

"Fotgjengere forbudt"-skilt på betongvegg.

NIM fraråder hjemmel for portforbud

NIM har levert høringsuttalelse til regjeringens forslag til hjemmel for portforbud i smittevernloven. NIM fraråder at det gås videre med forslaget.

Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet

Forslag om endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

NIM har i denne høringsuttalelsen enkelte merknader til høringsnotatets punkt 6 om adgangen til fjernmøter og fjernavhør, særlig hva gjelder retten til å følge rettsforhandlinger etter Grunnloven § 100 femte ledd. Vårt høringssvar kan ikke forstås uttømmende.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet