Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

02 apr 2020

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering…

Høringsinnspill til forslag om midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv.

Høringsinnspill til forslag om midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv.

30 mar 2020

NIM har avgitt  høringsinnspill til forslag om midlertid forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven. Vi fremholdt at når innsatte ikke får adgang til besøk, kan myndighetene ha en plikt til å legge til rette for annen kontakt med familie og venner, slik som skype. Hvis det blir aktuelt med…

Høringsinnspill om midlertidig forskrift i medhold av koronaloven om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Høringsinnspill om midlertidig forskrift i medhold av koronaloven om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

30 mar 2020

NIM er i utgangspunktet positive til tiltak for å styrke effektiviteten i domstolene. Det kan bidra til å oppfylle menneskerettighetenes krav om at domstolene skal avgjøre saker innen rimelig tid. Utvidet adgang til bruk av fjernteknologi i rettssaker må imidlertid gjøres på en måte som ivaretar kravet til en rettferdig…

Høringssvar – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

Høringssvar – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

06 mar 2020

NIM mener at forslaget legger opp til at omsorgstilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år fortsatt skal være langt dårligere, både når det gjelder lov- og forskriftsfestede rettigheter og kvaliteten på omsorgen, enn det alle andre barn under statens omsorg får. NIM savner gjennomgående en menneskerettslig og barnefaglig vurdering av forslaget. NIM støtter derfor ikke lov- og forskriftsforslaget slik det nå foreligger, og anbefaler at de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år får et likeverdig omsorgstilbud som det alle andre barn under statens omsorg får.