Frihetsberøvelse, for eksempel fengsel, er et av statens mest inngripende virkemidler overfor borgerne. Menneskerettighetene oppstiller en rekke krav til når og hvordan frihetsberøvelse kan foretas.

Fengsel og arrest

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94 og 102, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7, 9 og 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Sivilombudsmannens særskilte melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler (Dokument 4:3 (2018/19) og kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling (Innst. 172 S (2019–2020)).
  • Høyesterettsdom fastslår at faktisk isolasjon gir rett til varetektsfradrag (HR-2019-2048-A).
  • Lagmannsrettskjennelse om betydningen av ulovlig isolasjon for forholdsmessigheten av videre varetektsfengsling (LB-2019-113010).
  • Høring av endringer i straffegjennomføringsloven for bruk av spytthette (juli 2019).
  • Kriminalomsorgsdirektoratets gjennomføringsplan for strakstiltak mot isolasjon (juni/des. 2019).
  • Nytt kapittel 3A i straffegjennomføringsloven om midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 (mai 2020).
  • Temarapport fra Sivilombudsmannen om bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler (2020).

NIMs arbeid med fengsel og arrest