Fengsel og arrest

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94 og 102, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7, 9 og 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Sivilombudsmannens særskilte melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler (Dokument 4:3 (2018/19) og kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling (Innst. 172 S (2019–2020)).
  • Høyesterettsdom fastslår at faktisk isolasjon gir rett til varetektsfradrag (HR-2019-2048-A).
  • Lagmannsrettskjennelse om betydningen av ulovlig isolasjon for forholdsmessigheten av videre varetektsfengsling (LB-2019-113010).
  • Høring av endringer i straffegjennomføringsloven for bruk av spytthette (juli 2019).
  • Kriminalomsorgsdirektoratets gjennomføringsplan for strakstiltak mot isolasjon (juni/des. 2019).
  • Nytt kapittel 3A i straffegjennomføringsloven om midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 (mai 2020).
  • Temarapport fra Sivilombudsmannen om bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler (2020).