Fengsel og arrest

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94 og 102, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7, 9 og 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven.