Diskriminering

Sentrale bestemmelser

Grl. § 98, SP art. 2 og 26, EMK art. 14, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, FNs kvinnekonvensjon.

Sentral alminnelig lovgivning

Likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven §§ 185 og 186.

Utvikling 2020–2021

  • Diskrimineringsnemnda får myndighet til å behandle klagesaker om seksuell trakassering og LDO får styrket veiledningsplikt.
  • FNs spesialrapportør for personer med nedsatt funksjonsevnes rapport fra landsbesøk i Norge.
  • Regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer (2020–2023).
  • Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.
  • Høyesterett med dom om seksuell trakassering (HR-2020-2476-A).