Diskriminering

Sentrale bestemmelser

Grl. § 98, SP art. 2 og 26, EMK art. 14, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, FNs kvinnekonvensjon.

Sentral alminnelig lovgivning

Likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven §§ 185 og 186.

Utvikling 2019–2020

  • Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven om etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjøringsplikten (Innst. 355 L (2018–2019)).
  • Regjeringens handlingsplan mot diskriminering og rasisme på grunn av etnisitet og religion, 2020–2023 (des. 2019).
  • FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge (CERD/C/NOR/CO/23-24).
  • FNs komité om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevnes anbefalinger til Norge (CRPD/C/NOR/CO/1).
  • FNs spesialrapportør for personer med nedsatt funksjonsevnes rapport fra landbesøk i Norge (A/HRC/43/41/Add.3).
  • Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser (2020–2025, des. 2019).
  • Konkluderende merknader fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til Norge, som tar opp noen diskrimineringsspørsmål (E/C.12/NOR/CO/6, apr. 2020).