Religions- og trosfrihet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 16, EMK art. 9, SP art. 18.

Sentral alminnelig lovgivning

Lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov om tilskott til livssynssamfunn, likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvikling 2020–2021

  • Ny lov om tros- og livssynssamfunn med tilhørende forskrift vedtatt.
  • Regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer (2020–2023).
  • Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020–2023).

Foto: Killerbayer/iStock photo.