Religions- og trosfrihet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 16, EMK art. 9, SP art. 18.

Sentral alminnelig lovgivning

Lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov om tilskott til livssynssamfunn, likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Ny lov om tros- og livssynssamfunn vedtatt (Prop. 130 L (2018–2019), Innst. 208 L (2019–2020), Lovvedtak 78 (2019–2020, i kraft 1. jan. 2021).
  • Høring av ny forskrift om pass og nasjonale ID-kort, bl.a. om bruk av (religiøse) hodeplagg på ansiktsfoto (mars 2019).
  • Regjeringen varslet utredning av et mulig forbud mot såkalt homoterapi (des. 2019).
  • Enkelte begrensninger i uttrykksretten på bakgrunn av covid-19-pandemien som følge av f.eks. begrensninger på arrangementer (fra mars 2020).

Foto: Killerbayer/iStock photo.