Væpnet konflikt

Sentrale bestemmelser

De fire Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller, EMK art. 2, 3 og 15, SP art. 4, 6, 7, Arms Trade Treaty (ATT) art. 6 og 7.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven kap. 16.

Utvikling 2019–2020

  • Eksportkontrollmeldingen (Meld. St. 26 2018–2019) med kommentarer om f.eks. forholdet til ATT.
  • Retningslinjene for våpeneksport pkt. 2.3 bokstav B endret.

Foto: Joel Carillet/iStock photo.