Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen

Omriss av Russland på gradert bakgrunn

Den 15. mars 2022 ble Russland ekskludert fra Europarådet grunnet krigen i Ukraina. Russland meddelte samme dag at de ville trekke seg fra Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Det har vært usikkert hva dette vil bety for pågående saker i EMD.

I resolusjon av 22. mars 2022 har EMD besluttet at domstolen kan behandle saker mot Russland frem til og med 16 september 2022. Dette er fordi Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 58 gir en seks måneders oppsigelsestid for fratredelse fra domstolen. EMD har uttalt at de også anser seg kompetente til å behandle saker mot Russland der den påståtte krenkelsen av menneskerettighetene har funnet sted frem til og med denne datoen.

Les hele resolusjonen fra EMD her.

I forbindelse med krigen mot Ukraina har EMD avsagt flere midlertidige forføyninger mot Russland. En midlertidig forføyning er en rask og midlertidig avgjørelse i et omstridt rettsforhold.

Den første saken gjaldt en klage fra Ukrainas myndigheter. I denne forføyningen ba EMD om at Russland umiddelbart skulle avstå fra militære angrep på sivile og sivile mål, og om at de skulle ivareta sikkerheten til medisinsk personell og medisinske institusjoner.

EMD har videre mottatt en rekke klager fra individer, blant annet fra personer som frykter for sitt liv grunnet angrepene, og som ikke har tilgang til mat, helsetjenester, vann og elektrisitet. Mange har behov for humanitær assistanse og evakuering. EMD uttalte i denne forbindelse at Russland etter EMK artikkel 2, 3 og 8 må sikre slike personer uhindret tilgang til evakueringsruter, helsehjelp, mat og andre essensielle varer, i tillegg til uhindret tilgang for humanitær bistand og fri bevegelse for humanitært personell.

Les hele uttalelsen fra EMD her.

Videre har EMD beordret stans i blokkeringen og avviklingen av frie medier i Russland, herunder avisen Novaja Gazeta. Novaja Gazeta er en av få regimekritiske medier i Russland. Russland har siden invasjonen hatt sterk regulering av medier for å blokkere kritiske stemmer. Grunnleggeren av avisen, Dmitrij Muratov, vant i fjor nobels fredspris, og han var også part i klagen for EMD som ledet til avgjørelsen.

Les mer om avgjørelsen her.

Les mer om fredsprisen her.

Selv om det er tvilsomt om Russland vil lytte til disse avgjørelsene, sender de et signal om hvordan EMD ser på situasjonen som utspiller seg i Ukraina. Ifølge resolusjonen vil EMD sannsynligvis anse seg kompetent til også å avgjøre eventuelle nye klager mot Russland for krenkelser som kan ha funnet sted i tiden frem til 16. september 2022.