Nasjonale minoriteter har et særlig vern under menneskerettighetene. Norge har fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener/norskfinner, rom, tater/romani og skogfinner. Dette innebærer blant annet særlige plikter for staten for å sikre deres diskrimineringsvern og deres mulighet til å bevare og utvikle sitt språk og sin kultur.

Nasjonale minoriteter

Sentrale bestemmelser

EMK art. 14, SP art. 26 og 27, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk.

Sentral alminnelig lovgivning

Likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Opplæringsloven endret til å gi kvenske/norskfinske elever rett til opplæring i kvensk (Innst. 298 L (2018–2019)).
  • Arbeid med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i gang (mars 2019).

NIMs arbeid med nasjonale minoriteter