Nasjonale minoriteter

Sentrale bestemmelser

EMK art. 14, SP art. 26 og 27, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk.

Sentral alminnelig lovgivning

Likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvikling 2020–2021

  • Norges femte rapport om gjennomføringen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter levert.
  • Stortingsmelding om nasjonale minoriteter ( St. 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk) lagt frem.

Foto: Pepmiba/iStock photo.