Nasjonale minoriteter

Sentrale bestemmelser

EMK art. 14, SP art. 26 og 27, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk.

Sentral alminnelig lovgivning

Likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Opplæringsloven endret til å gi kvenske/norskfinske elever rett til opplæring i kvensk (Innst. 298 L (2018–2019)).
  • Arbeid med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i gang (mars 2019).

Foto: Pepmiba/iStock photo.