Innspill til domstolene

Hva og hvorfor

Mange nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner inngir skriftlige innlegg som tredjeparter i saker for domstolene. En tredjepartsintervensjon skal belyse allmenne interesser i saken og gi uttrykk for en generell tolkning av menneskerettslige forpliktelser som har betydning ut over en konkret sak. De skal typisk ikke kommentere bruken av rettsreglene på faktum i den konkrete saken.

Slike innlegg er viktige, fordi nasjonale institusjoner har en sentral rolle som brobygger mellom statene og sivilsamfunnet i dialog med domstolene. Nasjonale institusjoner har ofte også særlig kunnskap om menneskerettighetene som kan bidra til å opplyse en sak for domstolene. På denne måten inngår tredjepartsintervensjoner som en naturlig del av institusjonenes mandat til å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Norge og de andre medlemslandene til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) har for eksempel i København-erklæringen oppfordret Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) til å støtte økende bruk av tredjepartsintervensjoner. Presidenten av den Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), Robert Spano, har også spesifikt oppfordret nasjonale institusjoner til å inngi tredjepartsintervensjoner i ENNHRIs guide for tredjepartsintervensjoner:

National human rights institutions can play a significant role in the effective implementation of the Convention given their unique position as a bridge between the state and civil society. […] Third party interventions from ENNHRI or national human rights institutions can provide various perspectives for the Court.

Liste over tredjepartsintervensjoner

NIM har så langt levert to tredjepartsintervensjoner etter tvisteloven § 15-8 for Høyesterett:

De to sakene omfattet av det andre innlegget er fortsatt til behandling i høyesterett.

NIM inngår i et globalt nettverk av over 100 nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (GANHRI) og et tilsvarende europeisk nettverk (ENNHRI) bestående av cirka 50 institusjoner.

Sammen med ENNHRI, har NIM flere ganger bidratt i tredjepartsintervensjoner for EMD. Slike intervensjoner er uttrykk for ENNHRIs samlede syn der innspillene sendes på vegne av de nasjonale institusjonene som en enhet. Sakene variere i tema fra abortrettigheter, stemmerett for funksjonhemmede, overvåkning og klima. Noen av sakene inkluderer:

En oversikt over tredjepartsintervensjoner av ulike NHRIer oppdatert per september 2020 finnes i Annex 1 i ENNHRIs guide for tredjepartsintervensjoner.