Aktuelt

Ytringsfrihet i journalistikken

Ytringsfrihet i journalistikken

Den frie pressen er bærebjelken i en demokratisk rettstat, men hvilken beskyttelse har journalistiske ytringer?

Ytringsfrihet i litteraturen

Ytringsfrihet i litteraturen

Selv om det er over femti år siden en bok ble forbudt i Norge, er det tidvis debatter om hvor langt ytringsfriheten til forfattere strekker seg.

Ytringsfrihet i idretten

Ytringsfrihet i idretten

Ytringsfriheten gjelder for idrettsutøvere som for alle andre. Likevel har idretten tidvis fått et rykte på seg for å være en ganske lukket arena, som i liten grad har lagt til rette for åpenhet og et godt ytringsklima.

Ytringsfrihet i musikk

Ytringsfrihet i musikk

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) anser kunstnerisk ytringsfrihet som fundamentalt for opprettholdelsen av demokratiske samfunn.

Endringer i EMK

Endringer i EMK

EMK ble endret på flere punkter som følge av at protokoll nr. 15 trådte i kraft 1. august 2021. Endringene knytter seg til konvensjonens kontrollsystem, og ikke menneskerettighetene som følger av konvensjonen.

Kalender

    • Sametinget i Norge offisielt åpnet (1989)
    • FN-dagen

Høringsuttalelser og brev

Forslag til nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående opplæring i Longyearbyen

NIM har avgitt høringssvar til høring om nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående skole i Longyearbyen. Etter NIMs oppfatning gjøres det ikke tilstrekkelige vurderinger av adgangen til å begrense menneskerettighetene på Svalbard, og mer spesifikt overfor barn. NIMs konklusjon er at forslagene, slik de foreligger nå, på flere punkter kan innebære en formell forskjellsbehandling som ikke i tilstrekkelig grad er legitimert, og at de dermed kan være i strid med barnekonvensjonen artikkel 2 nr. 1. NIM oppfordrer departementet til å foreta en grundigere vurdering av særlig dette spørsmålet, og i samme utredning også vurdere nærmere retten til opplæring etter Grunnloven § 109 og barnekonvensjonen artikkel 28 og 29, samt rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser etter barnekonvensjonen artikkel 23 i lys av menneskerettslovens § 3.

Forslag om endringer i reglene om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda

NIM har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda. NIM foreslår endringer å for styrke muntlig høring av barn og kontradiksjonen i Utlendingsnemndas saksbehandling.

Om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

NIM mener at forslaget i sin nåværende form innebærer en betydelig risiko for krenkelse av retten til ytringsfriheten og retten til privatlivet, og at lovforslaget dermed ikke bør vedtas i sin nåværende form. For å ivareta menneskerettslige krav på en betryggende måte mener NIM at straffebudet må snevres inn for mer presist å fange opp det straffverdige påvirkningssamarbeidet. Det gjelder både klargjøring av gjerningsbeskrivelsen, rettsstridsreservasjonen, kravet til aktsomhet ved rettsvillfarelse, og forholdet til reglene om foretaksstraff. Adgangen til tvangsmiddelbruk må vurderes mer konkret opp mot handlinger av ulik karakter.

Innspill til FNs barnekomité i forbindelse med komiteens diskusjonsdag om barn i alternativ omsorg

NIM har sendt et innspill til FNs barnekomité i forbindelse med komiteens planlagte generelle diskusjonsdag om barn i alternativ omsorg. NIM viser til utviklingen i rettspraksis fra EMD om barnevern, og tar også opp spørsmål om omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og politiets bruk av makt overfor barn når politiet bistår barnevernet.

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne høringen å lovfeste i utlendingsloven § 95 andre ledd en adgang for Kongen til å gi bestemmelser i forskrift om stønad til beboere i asylmottak. Departementet kommer også med forslag til utforming av en ny forskrift om stønad til beboere i asylmottak. Departementet viser til flere menneskerettslige forpliktelser som sammenfattet oppstiller krav til sikring av grunnleggende levekår. NIM støtter at spørsmålene om rettigheter og plikter knyttet til stønadsordningen forskriftsreguleres med grunnlag i lov. For å bidra til at ordningen har et så presist regelverk som forholdene tillater, rettssikre rammer og bidrar til å oppfylle de menneskerettslige forpliktelsene, knytter NIM i denne høringsuttalelsen merknader til enkelte bestemmelser i utkastet til lov- og forskriftsregulering av stønad til beboere i asylmottak.