Aktuelt

Vold og overgrep under pandemien

Vold og overgrep under pandemien

Da samfunnet stengte ned for snart ett år siden var bekymringen stor for at det ville lede til en økning i vold og overgrep i nære relasjoner. Nå begynner tallene fra nedstengningen å komme.

Kritikk av våpeneksport-saksbehandling

Kritikk av våpeneksport-saksbehandling

Riksrevisjonen har undersøkt norsk våpeneksport og retter blant annet sterk kritikk mot UD. I 2018 kom NIM med tilsvarende kritikk av regjeringens tolkning av regelverket.

NIM fraråder hjemmel for portforbud

NIM fraråder hjemmel for portforbud

NIM har levert høringsuttalelse til regjeringens forslag til hjemmel for portforbud i smittevernloven. NIM fraråder at det gås videre med forslaget.

Evaluering av NIM

Evaluering av NIM

Stortinget fikk fredag 18. desember 2020 oversendt rapporten om evaluering av NIM.

Kalender

    • Kvinnedagen
    • Kvenfolkets dag
    • FNs internasjonale dag mot rasediskriminering

Høringsuttalelser og brev

Om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper

NIM mener det er behov for grundigere utredning av forslagets betydning for samiske barnehager og samiske barn, siden lovforslagets § 39 a står i motsetning til barnehagelovens § 10 og kan være problematisk i forhold til lovens rammeplanforskrift.

Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk

I et samfunn med lav bevissthet om minoriteter og deres rettigheter kan man risikere at beslutninger som omhandler minoriteter treffes, bevisst eller ubevisst, ut ifra et majoritetsperspektiv uten at det tas tilstrekkelig hensyn til minoritetenes rettigheter og interesser. Mer kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge både blant majoritetsbefolkningen generelt samt i forvaltningen vil være viktige bidrag for å sikre at de nasjonale minoritetenes rettigheter ivaretas.

Forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmenfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse. NIM fremholder i høringsuttalelsen at forslaget til hjemmel for utelukkelse av innsatte fra felleskapet i smittevernøyemed bør endres for å sikre mer betryggende helsefaglige vurderinger ved utelukkelse, rett på mer meningsfylt menneskelig kontakt samt andre avhjelpende tiltak.

NIM fraråder hjemmel for portforbud

NIM har levert høringsuttalelse til regjeringens forslag til hjemmel for portforbud i smittevernloven. NIM fraråder at det gås videre med forslaget.