Aktuelt

NIMs innspill til regjeringsforhandlingene

NIMs innspill til regjeringsforhandlingene

Med utgangspunkt i det nye flertallet på Stortinget etter valget, har NIM sendt innspill til partiene som sonderer om regjeringssamarbeid med innspill til hva vi mener bør inn i en ny regjeringsplattform.

Innskrenkninger av innsattes rettigheter

Innskrenkninger av innsattes rettigheter

I Danmark ble det nylig sendt ut et lovforslag på høring som vil åpne for en innskrenking av livstidsdømtes muligheter til å komme i kontakt med omverdenen og inngå nye relasjoner mens de soner straff.

Ytringsfrihet i journalistikken

Ytringsfrihet i journalistikken

Den frie pressen er bærebjelken i en demokratisk rettstat, men hvilken beskyttelse har journalistiske ytringer?

Kalender

    • FN-dagen

Høringsuttalelser og brev

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

NIM har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak). Løsningen lovgiver har valgt innebærer at barn som bor på asylmottak får et mer begrenset omsorgstilbud enn de barna som barnevernsmyndighetene har omsorgen for. Vi mener dette øker behovet for et godt tilsyn, og gir anbefalinger om hvordan tilsynet kan sikres.

Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet (direktiv (EU) 2019/882)

NIM har levert høringsuttalelse om gjennomføring i norsk rett av EUs tilgjengelighetsdirektiv. NIM etterspør en nærmere menneskerettslig vurdering av direktivets virkninger på gjennomføringen av bestemmelser i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

NIM har avgitt høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Rimelig forutberegnelighet om når retten kan anvende regelverket som utfyller, supplerer og fraviker de alminnelige reglene har vesentlig betydning for den enkelte. NIM mener adgangen til å anvende regelverket i den midlertidige loven bør rammes inn mer presist enn det departementet skisserer og redegjør for noen mulige måter å gjøre det på. 

Forslag til forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

NIM har avgitt høringssvar om forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. NIM hadde enkelte kommentarer til begrunnelsen for forlengelsen. NIM mente også at departementet ved en forlengelse av loven kan vurdere å gi føringer i forarbeidene som strammer inn adgangen til bruk av reglene, og ba også om at departementet vurderer særskilt hvilken betydning det skal ha hvorvidt covid-19 utgjør en allmennfarlig smittsom sykdom etter definisjonen i smittevernloven.

NIMs innspill til regjeringsforhandlingene

Med utgangspunkt i det nye flertallet på Stortinget etter valget, har NIM sendt innspill til partiene som sonderer om regjeringssamarbeid med innspill til hva vi mener bør inn i en ny regjeringsplattform.