Aktuelt

Menneskerettighetsnytt fra Høyesterett

Menneskerettighetsnytt fra Høyesterett

Høyesterett har den siste tiden behandlet to saker om menneskerettighetene, én om om domstolene skal tillate at krav på fastsettelsesdom om blant annet brudd på regler i Grunnloven fremmes etter tvisteloven, og én om kontroll av private telefonsamtaler under soning i fengsel krenker innsattes rettigheter. I denne artikkelen gjennomgås avgjørelsene kort.

Tre klimasaker fra storkammeret i EMD: Spørsmål og svar

Tre klimasaker fra storkammeret i EMD: Spørsmål og svar

Tirsdag 9. april kom storkammeret i EMD med sine avgjørelser i tre klimasøksmål. I denne artikkelen forsøker vi å svare på noen spørsmål om bakgrunnen for disse sakene, prosessen rundt behandlingen i EMD og hva avgjørelsene nå kan bety.

Menneskerettighetene i Norge 2023

Menneskerettighetene i Norge 2023

NIMs årsmelding for 2023 (Dokument 6 2023–2024) ble overlevert Stortinget 21. mars. I årsmeldingen redegjør NIM for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge, institusjonens virksomhet og gir anbefalinger til myndighetene om ivaretakelsen av menneskerettighetene.

Fosen-demonstranter frifunnet

Fosen-demonstranter frifunnet

I dag ble ungdommene som demonstrerte mot regjeringens håndtering av Fosen-dommen frifunnet i Oslo tingrett.

Kalender

    • MerkedagNIM-loven fyller år
    • MerkedagVerdensdagen mot vold og overgrep mot eldre
    • MerkedagVerdens flyktningdag
    • MerkedagSkogfinnenes dag
    • MerkedagFN-pakten ble undertegnet

Høringsuttalelser og innspill

Forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Vis oppsummering

NIM har angitt høringssvar om forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen. Den generelle plikten som myndighetene har til å sikre menneskerettighetene, jf. blant annet Grunnloven § 92 og EMK artikkel 1, samt barnekonvensjonen artikkel 2 nr. 1, innebærer behov for tilsyn. NIM gir innspill i høringen om undersøkelsesplikt for Tilsynsrådet for kriminalomsorgen ved selvmords- og selvmordsforsøk i fengsel og om behovet for periodisk tilsyn med mindreårige innsatte. NIM mener en fast etablert rutine for at Kriminaldirektoratet vurderer funn og anbefalinger fra Tilsynsrådet for kriminalomsorgen er viktig.

Innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet

Vis oppsummering

NIM har sendt innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen) i forbindelse med komiteens pågående arbeid med å utforme en generell kommentar om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet. Innspillet er til et disposisjonsutkast utformet av komiteen. I brevet oppfordrer NIM komiteen til å bygge den generelle kommentaren på etablert folkerettslig metode. I tillegg mener NIM at den generelle kommentaren er en god mulighet til å klargjøre hvilket diskrimineringsvern rusavhengige har etter konvensjonen. Videre oppfordrer NIM komiteen til å utdype innholdet i proposjonalitetsvurderinger i relasjon til rusbruk. I tillegg oppfordres komiteen til å skrive om forholdet mellom konvensjonen og FNs tre narkotikakonvensjoner.

Innspill til ny stortingsmelding om straffegjennomføring

Vis oppsummering

NIM har avgitt innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om ny stortingsmelding om straffegjennomføring. NIM har i en årrekke fremmet anbefalinger til myndighetene om innsatte i fengsel. Disse står fast. Soningsforholdene i norske fengsler medfører en rekke menneskerettighetsutfordringer, særlig knyttet til isolasjon, tvangsbruk og manglende ivaretakelse av personer med utviklingshemming og psykisk syke innsatte. Problemene har strukturelle og økonomiske årsaker, i tillegg til mangler ved regelverk og retningslinjer. Også mangel på sosial kontakt forsterker utfordringene til innsatte med psykiske lidelser. Dette krever langsiktige tiltak og prioriteringer som går utover det kriminalomsorgen kan løse alene. I vårt innspill her konsentrerer vi oss om en mer rettighetsbasert tilnærming til straffegjennomføring i sin alminnelighet og går nærmere inn på spørsmål knyttet til medmenneskelig kontakt og ytringsfrihet, som inkluderer retten til å motta informasjon. Videre behandler vi forholdene varetektsinnsatte særskilt, der vi mener det er behov for en gjennomgang for å styrke deres rettigheter.

Endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap

Vis oppsummering

NIM har avgitt høringsuttalelse om foreslåtte endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. NIM anerkjenner formålet og behovet lovforslaget følger, men stiller spørsmål ved anvendelsesområdet og hvor godt ivaretatt de menneskerettslige rammene er. Forslaget har også mulige konsekvenser for maktfordelingen i krisetider som NIM mener bør vurderes nærmere.