Aktuelt

Kronikk: Å ta CRPD inn i loven er berre starten

Kronikk: Å ta CRPD inn i loven er berre starten

Endeleg skal konvensjonen som skal sikre menneskerettane til funksjonshemma inn i norsk lov. Det bør vere startskotet for eit paradigmeskifte i tilnærminga til funksjonshemma i Noreg.

Ytringsfrihet for sykepleiere

Ytringsfrihet for sykepleiere

Denne teksten er en kort introduksjon i ytringsfrihet skrevet spesifikt for sykepleiere. Teksten er en veileder spesielt for yrkesutøvere i helsefag, men kan leses av andre yrkesgrupper også.

Gi barn klagerett til FN nå!

Gi barn klagerett til FN nå!

Kronikk av Kirsten Kolstad Kvalø og Maren Irene G. Bakkevoll i forbindelse med at FNs barnekonvensjon fyller år.

Åpent brev fra GANHRI til verdens ledere

Åpent brev fra GANHRI til verdens ledere

NIM og 116 andre nasjonale institusjoner for menneskerettigheter ber i et åpent brev til statene på COP26 om at de forplikter seg til større utslippskutt for å sikre menneskers rett til liv og helse.

Brev til nye statsråder

Brev til nye statsråder

NIM har sendt brev til fire av de nye statsrådene som har ansvar for ulike deler av de temaområdene NIM jobber med. Brevene kan du lese her.

Kalender

    • FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne
    • Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt
    • Nobels fredspris deles ut

Høringsuttalelser og brev

Forespørsel om møte med administrerende direktør i KS

NIM har sendt brev til administrerende direktør i KS hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» samt for å diskutere et mulig samarbeid om oppfølging av rapporten.

Forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler)

Forvaltningsområdet for samisk språk (språkområdet) gir viktige rammebetingelser for bruk og utvikling av samiske språk. NIM mener at et utvidet språkområde kan bidra til bedre gjennomføring av disse rettighetene også i byer og kommuner som er utenfor dagens språkområde. Det er samtidig viktig at rettighetsnivået i de kommuner som allerede inngår i forvaltningsområdet for samisk språk ikke svekkes. Sametingets syn på lovendringenes innhold og valg av ulike alternativer bør gis tilbørlig vekt. Berørte kommuner bør også oppmuntres til å fremme aktiv oppfølging av samelovens bestemmelser om samiske språk. Retten til muntlig svar på samisk bør beholdes i kommuner som er del av dagens forvaltningsområde.

Oppfølging av forslaga frå Tvangslovutvalet NOU 2019: 4

Høyringa gjaldt Helse- og omsorgsdepartementet si oppfølging av Tvangslovutalet si utgreiing NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. NIM meiner det framleis er behov for ytterlegare kunnskapsgrunnlag og nærare menneskerettslege vurderingar og drøftingar i det vidare arbeidet med ny tvangslovgjeving, mellom anna etter CRPD. Dette gjeld særleg dei mest inngripande formene for tvang. NIM vil også framheve viktigheita av tilstrekkelege ressursar i helse- og omsorgstenestene som ein annan viktig faktor i å hindre og minske bruken av tvang.

Åpent brev fra GANHRI til verdens ledere

NIM og 116 andre nasjonale institusjoner for menneskerettigheter ber i et åpent brev til statene på COP26 om at de forplikter seg til større utslippskutt for å sikre menneskers rett til liv og helse.

Forespørsel om møte med ny justis- og beredskapsminister

NIM har sendt brev til justis- og beredskapsministeren hvor temaet er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).