Næringsliv og menneskerettigheter

Sentrale bestemmelser

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Sentral alminnelig lovgivning

Arbeidsmiljøloven kap. 2A, 4 og 13, regnskapsloven § 3-3 c, straffeloven kap. 4, anskaffelsesloven § 5, personopplysningsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Høring av Etikkinformasjonsutvalgets utredning og lovforslag om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger (des. 2019).
  • Høring av advokaters menneskerettighetsansvar som del av advokatforskriften (jan. 2019).
  • Stortingsmelding om statens direkte eierskap i selskaper (Meld. St. 8 (2019–2020)).

Foto: Mlenney/iStock photo.