Ytringsfrihet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 100, EMK art. 10, SP art. 19, Grl. § 101, EMK art. 11, SP art. 21 og 22.

Sentral alminnelig lovgivning

Arbeidsmiljøloven kap. 2A , mediefridomslova, straffeprosessloven § 125. Aktuelle grenser: Straffeloven §§ 185, 263, 266, 267 og skadeerstatningsloven §§ 3-6 og 3-6a.

Utvikling 2020–2021

  • Vedtatt ny lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven).
  • Ikrafttredelse av lov om endringer i arbeidsmiljøloven (1. jan. 2020).
  • Ikrafttredelse av ny medieansvarslov (1. juli 2020).
  • To høyesterettsdommer om hatefulle ytringer på Facebook (HR-2020-184-A og HR-2020-185-A).
  • Høyesterettsdom om hatefulle ytringer (HR-2020-2133-A).
  • Høring av NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov.
  • Nedsatt ny ytringsfrihetskommisjon.

Foto: Tero Vesalainen/iStock photo.