Retten til å ytre, uttrykke og tilegne seg informasjon og meninger. Ytringsfriheten må tidvis avveies mot andre rettigheter og hensyn, som privatlivs- eller diskrimineringsvernet, for eksempel illustrert av forbudene mot trusler og hatefulle ytringer. Mediene har et særskilt vern som følge av sin sentrale rolle for å realisere flere av de demokratiske samfunnshensynene som ytringsfriheten skal beskytte. Nært beslektet med ytringsfriheten er forsamlings- og foreningsfriheten, som også har et eget menneskerettslig vern.

Ytringsfrihet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 100, EMK art. 10, SP art. 19, Grl. § 101, EMK art. 11, SP art. 21 og 22.

Sentral alminnelig lovgivning

Arbeidsmiljøloven kap. 2A , mediefridomslova, straffeprosessloven § 125. Aktuelle grenser: Straffeloven §§ 185, 263, 266, 267 og skadeerstatningsloven §§ 3-6 og 3-6a.

Utvikling 2019–2020

  • Endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling (Innst. 315 L (2018–2019)).
  • Vedtatt Proposisjon om ny medieansvarslov (Prop. 31 L (2019-2020), Innst. 249 L (2019-2020), Lovvedtak 88 (2019-2020), i kraft 1. juli 2020).
  • Høring av endringer i kildevernreguleringen i straffeprosessloven (avsluttet feb. 2019).
  • Høring av endringer i personopplysningsloven om unntaket for ytringsfrihet (sep. 2019).
  • Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland (april 2019).
  • Høyesterett behandlet for første gang hatefulle ytringer i sosiale medier i jan. 2020 (HR-2019-1406-U og HR-2019-1506-U).
  • Regjeringen har nedsatt en ny ytringsfrihetskommisjon (des. 2019).
  • Enkelte begrensninger i ytringsfriheten og særlig forsamlingsfriheten, på bakgrunn av covid-19-pandemien som følge av f.eks. begrensninger på arrangementer (fra mars 2020).

 NIMs arbeid med ytringsfrihet