Barn og familie

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 102 og 104, EMK art. 8, SP art. 17, FNs barnekonvensjon.

Sentral alminnelig lovgivning

Barneloven, barnevernloven.

Utvikling 2020–2021

  • Norge dømt i tre saker om barnevern i EMD (Pedersen m.fl. (39710/15), Hernehult (14652/16) og L (64639/16)).
  • Tre saker om barnevern behandlet i Høyesterett i storkammer (HR-2020-661-S, HR-2020-662-S og HR-2020-663-S).
  • Vedtakelse av endringer i barnevernloven bl.a. om årlig tilstandsrapportering på barnevernsfeltet til kommunestyrene, utvidelse av øvre aldersgrenser for ettervern og samtaleprosess.
  • Høring om endringer i barnevernloven (kompetanse, varsling og bruk av sakkyndige).
  • NOU 2020: 14 Ny barnelov – Til barnets beste overlevert til barneministeren.

Foto: Evgenyatamanenko/iStock photo.