Barn og familie

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 102 og 104, EMK art. 8, SP art. 17, FNs barnekonvensjon.

Sentral alminnelig lovgivning

Barneloven, barnevernloven.

Utvikling 2019–2020

  • I 2019 og 2020 er Norge dømt i flere saker om barnevern i EMD for brudd på EMK artikkel 8: Strand Lobben og andre v. Norge (37283/13 GC), O. og V.M. v. Norge (864808/16), A.S. v. Norge (60371/15), Abdi Ibrahim v. Norge (15379/16), Pedersen og andre v. Norge (39719/15) og Hernehult v. Norge (14652/16), de tre siste er p.t. ikke rettskraftige. Abdi Ibrahim v. Norge ble i mai 2020 tatt inn til behandling i EMDs storkammer. I tillegg er en rekke nye klager om barnevernssaker tatt inn til behandling i EMD i perioden 2019–2020.
  • Høring av forslag til ny barnevernslov (apr. 2019)
  • Høyesterettsdom om at mor hadde krenket eget barns rett til privatliv gjennom publisering av sensitive opplysninger og bilder i sosiale medier (HR-2019-2038-A).
  • Høyesterettsdom om at i helt spesielle tilfeller kan hensynet til barnets beste tilsi at det gjøres unntak fra barnets rett til å bli hørt (HR-2019-2301-A).
  • Tre storkammeravgjørelser fra Høyesterett om barnevern (HR-2020-661-S, HR-2020-662-S og HR-2020-663-S).
  • Høring av forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe utbrudd av covid-19 (mars 2020).

Foto: Evgenyatamanenko/iStock photo.