Høringssvar NOU 2023: 29 Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

NIM-H-2024-018
NIMs høringssvar NOU 2023 29 (pdf) 370.75 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023: 29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester. Høringsuttalelsen gjelder enkelte særlige spørsmål utredningen reiser, nemlig spørsmål om abort i tilknytning til beslutnings/samtykkekompetanse og forholdet til CRPD og barnekonvensjonen.