Rettssystemet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 95, EMK art. 6, SP art. 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeprosessloven, tvisteloven, domstolloven.

Utvikling 2019–2020

  • Påtalemyndighetens uavhengighet lovfestet i strpl. § 55 (Innst. 21 L (2019–2020)).
  • NOU 2019: 17 Domstolstruktur fremlagt (1. okt. 2019).
  • EMD har avvist klager mot Norge om hhv. beslag av bevismateriale hos en advokat opp mot EMK art. 8 (30149/19) og tilgang til domstoler ifm. EFTA-behandling opp mot EMK art. 6 (47341/15).
  • Straffeprosessloven ble i juni 2019 endret for å gi lagmannsrettene større adgang til å nekte ankebehandling av domfellelser.
  • Midlertidige forskrifter som utvider adgangen til å avgjøre rettssaker på grunnlag av skriftlig behandling eller rettsmøter med fjernteknologi innført på bakgrunn av covid-19-pandemien (fra mars 2020).
  • NOU 2020: 5 Likhet for loven — Lov om støtte til rettshjelp foreslår endringer i de økonomiske vilkårene for å få rettshjelp.

Foto: Epitavi/iStock photo.