Rettssystemet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 95, EMK art. 6, SP art. 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeprosessloven, tvisteloven, domstolloven.

Utvikling 2020–2021

  • Domstolsreform vedtatt i Stortinget (des. 2020).
  • Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 mv. (koronaloven).
  • Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
  • Høring om Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020: 5.
  • NOU 2020: 9 Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.
  • Høring om NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring.
  • Høring om NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 – Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet.
  • Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg om betydning av manglende oppfyllelse av nødvendig helsehjelp i fengselet for adgang til varetektsfengsling (HR-2020-1471-U).

Foto: Epitavi/iStock photo.