Rettssystemet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 95, EMK art. 6, SP art. 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeprosessloven, tvisteloven, domstolloven.

 

Foto: Epitavi/iStock photo.