Kommuner og menneskerettigheter

Kommunene har et selvstendig ansvar for å ivareta menneskerettighetene. NIM jobber for at kommuner skal ha økte kunnskaper om sine forpliktelser, og vil bidra til at kommunene styrker sitt menneskerettighetsarbeid.

Dette er kommuners menneskerettighetsansvar

Kommunene står i førstelinjen når det gjelder å sikre mange av menneskerettighetene i Norge. Lærerne som underviser barnet ditt, vernepleierne som pleier din syke forelder eller naboen som sikrer at bygninger i din kommune skal være universelt utformet, bidrar daglig til gjennomføringen av menneskerettighetene.

Kommunene har et selvstendig menneskerettighetsansvar, jf. Grunnloven § 92 og HR 2022- 401-A (Tolgasaken). Dette betyr at kommunene må ivareta menneskerettighetene i alle aspekter av sitt virke. Menneskerettighetene er juridisk forpliktende for kommunene.

Ta NIMs menneskerettighetskurs for kommuner her!

Er du ansatt eller folkevalgt i en kommune? Da spiller du en avgjørende rolle for å ivareta menneskerettighetene i Norge. Ta ett av våre fire menneskerettighetskurs tilpasset din rolle i kommunen.

Kommunerapporten

NIMs rapport «Kommuner og menneskerettigheter» handler om det menneskerettslige ansvaret som ligger hos norske kommuner. Rapporten peker på utfordringer, behov og strategier for arbeid på området. NIM gjennomførte en spørreundersøkelse blant kommunale ledere. Mange av disse funnene omtales i rapporten, mens øvrige funn presenteres i tre notater om barnevern, eldres menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Andre relevante rapporter

Mange av NIMs rapporter berører temaer som faller innenfor kommunenes ansvarsområder.

Veiledere

NIMs veiledere fungerer som verktøy i arbeidet med kommuner og menneskerettigheter på en rekke ulike områder.

Ytringsfrihet for sykepleiere

Ytringsfrihet for sykepleiere

Denne teksten er en kort introduksjon i ytringsfrihet skrevet spesifikt for sykepleiere. Teksten er en veileder spesielt for yrkesutøvere i helsefag, men kan leses av andre yrkesgrupper også.

Ytringsfrihet for kommunalt ansatte

Ytringsfrihet for kommunalt ansatte

Denne veilederen er innføring i ytringsfrihet for kommunalt ansatte. Veilederen tar for seg grunnleggende informasjon om ytringsfrihet, hva lojalitetsplikten er og dens begrensninger, med eksempler.

Prosjekter

NIM har flere pågående prosjekter som berører kommuners menneskerettighetsansvar.

Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Prosjektet tar sikte på å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg om kommunenes menneskerettighetsansvar. Opplegget vil være rettet mot landets kommuner, og vil kunne bestå av blant annet skriftlig opplæringsmateriell, videoer og foredrag.

Samiske rettigheter og klimaendringer i Norge

Samiske rettigheter og klimaendringer i Norge

I dette prosjektet ser vi nærmere på statenes menneskerettighetsforpliktelser til å beskytte urfolk fra de negative effektene av klimaendringer og hvordan disse forpliktelsene gjelder for samene i Norge.

Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Prosjektet består av en intervjuundersøkelse med personer med rusavhengighet og noen representanter fra det offentlige tjenesteapparatet. Undersøkelsen vil resultere i en rapport som utgis høsten 2023.

Offentlig ansattes ytringsfrihet

Offentlig ansattes ytringsfrihet

Prosjektet består særlig av foredrag for offentlig ansatte og fagforeninger om faktiske og rettslige sider av offentlig ansattes ytringsfrihet, samt utvikling av veiledere og annet materiell.

Vil du lære mer?

Her finner du en oversikt over andre kurs, veiledere, nettsider og ressurser som handler om kommuner og menneskerettigheter.

Kurs og undervisningsopplegg

Veiledere

Nettsider

Podkaster

«Jusspodden»

«Rett og slett»

«Takk og lov – med Anine Kierulf»

KS sin podkast «Der livet leves» har også to episoder om menneskerettigheter:

Høringsuttalelser og innspill

NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

NIM har gitt innspill til kommunal- og distriktsdepartementet som har sendt «NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet – Likt ansvar – ulike forutsetninger» på høring. Vi mener at det i den videre oppfølgingen av utredningen også bør tas hensyn til kommunenes menneskerettighetsansvar. I høringsuttalelsen redegjør vi for dette ansvaret og for NIMs arbeid på feltet.

Til: Kommunal- og distriktsdepartementet
NIM-H-2023-033

Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

Lovforslagene i denne høringen har til formål å styrke kommunenes rolle i prosesser knyttet til vindkraft på land. NIM har enkelte kommentarer og innspill til hvordan denne målsettingen kan styrkes. Disse knytter seg særlig til uavhengige konsekvensutredninger, oppdatering av energiloven, veiledning om vurderinger vedrørende SP 27 og kunnskap om kumulative virkninger over tid av flere inngrep.

Til: Kommunal- og distriktsdepartementetOlje- og energidepartementet
NIM-H-2023-011

Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett

NIM har sendt inn skriftlige innspill til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett. I innspillet ber NIM komiteen understreke kommunenes menneskerettsansvar og anbefaler at det gjennomføres konkrete menneskerettslige vurderinger i den videre oppfølgingen av relevante tiltak i stortingsmeldingen.

Til: Stortingets arbeids og sosialkomité
NIM-B-2023-004

Bostedsløse EØS-migranters rett til husly

NIM har utredet hvilke plikter myndighetene har til å gi et overnattingstilbud til bostedsløse som befinner seg på territoriet. Vi mener det er grunn til å vurdere nærmere om tilbudene som finnes i Oslo sikrer oppfyllelse av menneskerettighetene.

Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementetOslo kommune
NIM-B-2022-030-v02