Klima og menneskerettigheter

NIM-R-2020-004
Temarapport: Klima og menneskerettigheter (pdf) 5.74 MB

Klimaendringene er den største trusselen mot realisering av menneskerettighetene, noensinne. I denne rapporten vurderer NIM hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å avverge ytterligere klimaendringer, etter Grunnloven § 112, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 og 8, samt FN-konvensjonene om menneskerettigheter.

Rapporten vurderer også om klimafordrevne kan ha krav på internasjonal beskyttelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og EMK. NIM gir videre en utførlig oversikt over pågående og avgjorte klimasøksmål internasjonalt basert på menneskerettighetskonvensjoner som Norge er forpliktet etter. Det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for rapporten er skrevet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra NIM.

Et sammendrag av rapporten kan leses her.

21. oktober arrangerte vi også et digitalt seminar om klima og menneskerettigheter hvor denne rapporten ble lagt frem.

En oppdatert versjon, oversatt til engelsk ble publisert 18. mai her.