Vårt rådgivende utvalg møtes flere ganger i året for å gi oss innspill og råd til arbeidet med menneskerettigheter i Norge. Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra juridiske fagmiljøer, ombud og frivillige organisasjoner.

Rådgivende utvalg

Ifølge lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 9 skal det oppnevnes et rådgivende utvalg som skal bidra med informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dagens rådgivende utvalg ble oppnevnt for perioden 2016-2020 etter en åpen prosess der publikum hadde anledning til å foreslå kandidater.

Utvalgets medlemmer er:

 • Sivilombudsmannen
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Professor Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen
 • Den norske Helsingforskomité
 • Amnesty International, Norge
 • Professor Siri Gloppen, Universitetet i Bergen
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Ervin Kohn, forstander Det Mosaiske Trossamfund
 • Anne Lene Arnesen, pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Susann Funderud Skogvang, lagdommer
 • Kristina Labba, postdoktor UiT – Norges arktiske universitet