Asyl og innvandring

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94, 98, 102, 104 og 106, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7 og 26, FNs barnekonvensjon art. 2, 3, 7, 20, 22 og 37, FNs flyktningkonvensjon, FNs konvensjon om statsløses stilling, Den europeiske konvensjon om statsborgerskap.

Sentral alminnelig lovgivning

Utlendingsloven.

Utvikling 2020–2021

  • Lov om midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19).
  • Lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.).
  • Lov om endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.).
  • Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven.
  • Høyesterettsdom om hvorvidt utlendingers statsborgerskap alltid skal legges til grunn ved vurdering om det foreligger rett til asyl (HR-2020-2408-A).
  • Høyesterettsdom om at situasjonen ved tvangsretur ikke skal vektlegges ved vurderingen om utlendingen har rett på asyl (HR-2020-1799-A).
  • Høring om lov- og forskriftsfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.
  • Høring om utredning om alternativer til internering av mindreårige.
  • Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse.