Asyl og innvandring

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94, 98, 102, 104 og 106, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7 og 26, FNs barnekonvensjon art. 2, 3, 7, 20, 22 og 37, FNs flyktningkonvensjon, FNs konvensjon om statsløses stilling, Den europeiske konvensjon om statsborgerskap.

Sentral alminnelig lovgivning

Utlendingsloven.