Asyl og innvandring

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94, 98, 102, 104 og 106, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7 og 26, FNs barnekonvensjon art. 2, 3, 7, 20, 22 og 37, FNs flyktningkonvensjon, FNs konvensjon om statsløses stilling, Den europeiske konvensjon om statsborgerskap.

Sentral alminnelig lovgivning

Utlendingsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Høyesterettsdom om at det ikke er et dempet beviskrav ved fastsettelsen av om en asylsøker er over/under 18 år (HR-2019-2344-A)
  • Klage over Høyesteretts dom (HR-2019-2286-A) om at utvisning av omsorgsperson ikke var uforholdsmessig tatt inn til behandling av EMD (Neima Aden Alleleh og andre v. Norge, 569/20).
  • Høring om lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere (des. 2019).
  • Høring av utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige (des. 2019).
  • Høring om forslag til ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet (sept. 2019).
  • Høring av forslag til endringer i utlendingsloven mm. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker (juli 2019).
  • Høring om forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven om fjernmøter i UNE mv. for å begrense utbruddet av covid-19 (apr. 2020).