Tilsynsrådet mener dagens praksis på Trandum utlendingsinternat er i strid med EMK

Utlendingsinternatet på Trandum i klart vintervær, et passasjerfly kan sees i bakgrunnen.

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternering kommer i sin årsmelding for 2023 med sterk kritikk av dagens praksis ved Trandum utlendingsinternat, særlig rutinemessig innlåsing og hyppige kroppsvisitasjoner, som rådet hevder er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Ulovlig rutinemessige innlåsingen av internerte

Tilsynsrådet peker på, som i tidligere årsmeldinger, at internerte rutinemessig låses inn hver dag, en praksis som er ulovlig.

En slik innlåsing er et inngrep i den personlige frihet og i retten til privatliv, og krever derfor en tilstrekkelig klar hjemmel. Tilsynsrådet mener norsk lov i dag bare åpner for innlåsing etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, og at det derfor ikke foreligger hjemmel for rutinemessig innlåsing.

Tilsynsrådet konkluderer derfor med at den rutinemessige innlåsingen må opphøre, og anbefaler en endring av praksis og klargjøring av regelverket for å få frem at det kreves en konkret og individuell vurdering.

Kroppsvisitasjoner i strid med EMK artikkel 8

Det gjennomføres et stort antall kroppsvisitasjoner ved Trandum. Som Tilsynsrådet påpeker utgjør dette et inngrep i retten til privatliv, og kan bare forsvares dersom det foreligger lovhjemmel og et legitimt formål som ikke kan oppnås ved andre mindre inngripende tiltak.

Siden det er mulig å ivareta de samme sikkerhetshensynene ved hjelp kroppsskannere, er ikke ikke dette inngrepet nødvendig.

Av samme årsak kan kroppsvisitasjoner vanskelig forenes med forbudet mot umenneskelig behandling ifølge Tilsynsrådet. De konkluderer derfor med at dagens gjennomføring av kroppsvisitasjoner er ulovlig, og anbefaler at det anskaffes kroppsskannere.

Interneringen har et for fengselslignende preg

Tilsynsrådet uttrykker også bekymring over at Trandum på generelt grunnlag har et for fengselslignende preg, noe som ikke passer med formålet siden personene ikke er der for straff, men for at myndighetene skal vite hvor de er. Rådet anbefaler bla. mer sivil kledning for de ansatte og at de internerte ikke skal omtales som «innsatte». De stiller også spørsmål ved om de strenge begrensningene for kommunikasjon med omverdenen kan være i strid med EMK artikkel 8 og 10.

Tilsynsrådet mener riktignok at det overordnet sett er positivt at driften skal overføres fra Politiet til Kriminalomsorgen, fordi sistnevnte har bedre forutsetninger for å implementere praksisjusteringene som er nødvendige.

NIMs arbeid med Trandum

NIM har også tidligere omtalt forholdene ved Trandum utlendingsinternat, blant annet i årsmeldingene for 2021 og 2022. Departementet har varslet forskriftsendringer, og sa sist i 2023 at det skulle komme i løpet av året, men det har latt vente på seg.

Det Tilsynsrådet avdekker er veldig alvorlig og kan ikke fortsette. Mye av dette er påpekt tidligere og har blitt kritisert av blant annet NIM og Sivilombudet, og selv om prosesser er satt i gang for å gjøre forbedringer ser vi at forholdene fortsatt er uholdbare og i strid med grunnleggende menneskerettslige forpliktelser. Det haster å forbedre forholdene for de internerte på Trandum.

NIM om Trandum utlendingsinternat i årsmeldingen for 2022 kan du lese her.

NIM om Trandum utlendingsinternat i årsmeldingen for 2021 kan du lese her.