Adele Matheson Mestad

Assisterende direktør

Faglig kvalitetssikring Institusjonell utvikling Strategi
Adele Matheson Mestad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har senere tatt en LL.M. i International legal studies ved New York University (NYU). Adele har ti års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2013. Hun har ellers jobbet i påtaleenheten for Rwandadomstolen, er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og har fra januar til mars 2018 permisjon for å gå sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Som en del av NIMs ledelse jobber Mestad med strategi, faglig kvalitetssikring og institusjonell utvikling.

Elianne Kemble-Clarkson

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon Samfunnskontakt Strategi
Elianne Kemble-Clarkson er utdannet statsviter ved universitetet i Newcastle upon Tyne, har mastergrad i politisk teori fra universitetet i Southampton og et master of management program i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI i Oslo. Hun har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver fra Stortingets kommunikasjonsavdeling, seksjon for presse og samfunnskontakt. Hun har også erfaring som informasjonskonsulent i Røde Kors.

Laila Susanne Vars

Fagdirektør

Nasjonale minoriteter Urfolk
Laila Susanne Vars er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø, og avla i 2010 doktorgrad om samenes rett til selvbestemmelse etter folkeretten. Hun har bakgrunn som stipendiat ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Tromsø, som Sametingets visepresident og som rådgiver for Sametinget i Norge. Hun har vært direktør for Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter, og har skrevet flere artikler om urfolks rettigheter. Vars har deltatt i forhandlingene om FNs urfolkserklæring og er medlem av FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP). I NIM har hun overordnet ansvar for fagområdene urfolk og nasjonale minoriteter.

Anine Kierulf

Fagdirektør

Faglig kvalitetssikring Ytringsfrihet
Anine Kierulf er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, har en LL.M. fra Northwestern University i Chicago og en doktorgrad om historien om domstolenes prøvingsrett i Norge. Hun har bakgrunn som rådgiver for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt. Kierulf har bred styreerfaring, og har i dag styreverv i blant annet Fritt Ord og Morgenbladet. I 2015 ble Anine Kierulf tildelt både Akademikerprisen og Norges forskningsråds formidlingspris. Hun har rundt 20 publikasjoner innen feltene konstitusjonell rett, menneskerettigheter og ytringsfrihet. I NIM har Kierulf ansvar for ytringsfrihet, faglig utvikling, kvalitetssikring.

Anders Bals

Seniorrådgiver

Administrasjon Kommunikasjon
Anders J. Bals er utdannet journalist ved Samisk høgskole, og har i tillegg studert statsvitenskap, økonomi og ledelse ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Han har bakgrunn som journalist og redaktør for den samiske avisen Áššu (senere Ávvir). I tillegg har han vært reindriftsutøver, reindriftsagronom ved Reindriftsforvaltningen Troms, personalsjef ved Samisk høgskole og statssekretær ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I NIM har han ansvar for administrasjon og kommunikasjon.

Anniken Barstad Waaler

Seniorrådgiver

Barn og familie Migrasjon og statsborgerskap
Anniken Barstad Waaler er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har også studert jus ved universitetet i Aix-en-Provence, Frankrike. Hun har bakgrunn som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, med internasjonalt strafferettslig samarbeid, og barn og straff som sine fagfelt. Hun har også deltatt i en rekke ekspertmøter i Europarådet. I tillegg har hun vært politiadvokat i Oslo politidistrikt og dommerfullmektig i Follo tingrett. I NIM har hun ansvar for rettighetsområdene barn og familie og migrasjon og statsborgerskap.

Anniken Sørlie

Seniorrådgiver

Diskriminering Helse og omsorg Likestilling
Anniken Sørlie er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad om transpersoners rettigheter fra Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har sittet som varamedlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og sitter som norsk medlem av European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL). I NIM har hun ansvar for fagområdene diskriminering, kjønnsidentitet og seksuell orientering, og helse og omsorg.

Erlend Andreas Methi

Seniorrådgiver

Eiendom Næringsliv og miljø Religionsfrihet Ytringsfrihet
Erlend A. Methi er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har også studert jus ved University of Glasgow. Methi har bakgrunn som advokat i Advokatfirmaet Wiersholm og har arbeidet særlig med selskapsrett. I tillegg har han vært juridisk rådgiver ved Forsvarets Operative Hovedkvarter, og har erfaring som journalist. I NIM har han ansvar for fagområdene ytringsfrihet, religionsfrihet, eiendom og næringsliv og miljø.

Gro Nystuen

Seniorrådgiver

Internasjonal humanitær rett Næringsliv og miljø
Gro Nystuen er utdannet cand. jur fra universitetet i Oslo og er dr. juris (2004) innen folkerett med hovedfokus på menneskerettigheter (etnisk diskriminering og nødrett i fredsavtalen for Bosnia og Herzegovina). Hun jobbet i utenrikstjenesten mellom 1991 og 2005, med flere permisjoner, bl.a. for å jobbe med fredsprosesser på Balkan på 90-tallet og for å skrive doktorgrad ved UiO. Fra 2005 til 2014 var hun førsteamanuensis på juridisk fakultet i Oslo med hovedansvar for internasjonal humanitær rett. Hun var også førsteamanuensis i krigens folkerett ved forsvarets høyskole fra 2008 til 2012. Nystuen jobbet ved International Law and Policy Institute fra 2009 til 2016 med hovedansvar for krigens folkerett/internasjonal humanitær rett, nedrustningsrett, fredsavtaler og menneskerettigheter. Nystuen jobber som advokat og er tilknyttet Norwegian Institute of International Law (NAIL).

Ilia Utmelidze

Seniorrådgiver

Internasjonal rapportering Menneskerettighetsutdanning Overvåking
Ilia Utmelidze er utdannet jurist ved Det diplomatiske akademiet i Tbilisi, Georgia. I tillegg har han studerte menneskerettigheter og folkerett ved Universitetet i Nottingham og har en mastergrad i menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Utmelidze har over 20 års erfaring med menneskerettigheter og internasjonal strafferett fra Øst-Europa, Sentral-Asia, Afrika, Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Han har vært med å utvikle menneskerettighetsinstitusjoner tilsvarende NIM i flere østeuropeiske land. I NIM arbeider han med overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge og internasjonal rapportering, og har i tillegg ansvar for fagområdet diskriminering.

Inga Kemi Turi

Seniorkonsulent

Administrasjon

Janne Hansen

Seniorrådgiver

Likestilling Urfolk Utsatte grupper
Janne Hansen er utdannet cand.mag. innen samfunnsvitenskapelige fag ved Universitetet i Tromsø. Hansen har arbeidet flere år i Sametingets administrasjon, som prosjektleder for Samisk kvinneprosjekt og som underdirektør ved miljø- og kulturvernavdelingen. Hun har også vært seniorrådgiver og konstituert direktør ved Gáldu – kompetansesenter for urfolksrettigheter. Hansen har styreerfaring, og har i dag blant annet styreverv i Samfunnsviterne i Finnmark. I NIM har Hansen ansvar for fagområdene kvinners rettigheter og likestilling, og arbeider i tillegg med urfolk og utsatte grupper.

Kirsten Kolstad Kvalø

Seniorrådgiver

Barn og familie Internasjonal rapportering
Kirsten Kolstad Kvalø er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som rådgiver fra Lovavdelingen i Justis- og beredskaps-departementet, hvor hun særlig har arbeidet med barnerett, familierett og internasjonal privatrett. Hun har også bakgrunn fra Redd Barna og Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, som hun ledet mellom 2008 og 2010.

Kristian Haugland Nilsen

Seniorrådgiver

Personvern Rettspleie
Kristian Reinert Haugland Nilsen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn som advokat i Advokatfirmaet Hjort, der han arbeidet med strafferett, formuerett og prosess. Før dette var han vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, hvor han nå er veileder og sensor for masteroppgaver. I NIM har han ansvar for fagområdene rettspleie og personvern.

Kristin Høgdahl

Seniorrådgiver

Internasjonal rapportering Overvåking
Kristin Høgdahl er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo og har etterutdannelse i ledelse fra USA. Hun har bakgrunn fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, hvor hun frem til 2010 ledet den internasjonale virksomheten i enkelte asiatiske land. Hun ledet den tidligere Nasjonale institusjonen for menneskerettigheter frem til etableringen av NIM i 2015. Høgdahl har bred styreerfaring og har også vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. I dag er hun leder for Amnesty Internationals internasjonale valgkomité. I NIM har hun ansvar for overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge og internasjonal rapportering.

Johan Strömgren

Seniorrådgiver

Nasjonale minoriteter Urfolk Utsatte grupper
Johan Strömgren er utdannet jurist ved Umeå universitet. Strömgren har bakgrunn som forsker ved Nordisk Samisk Institutt, og som lektor i samerett ved Samisk høgskole. Ved høgskolen har han også vært dekan for samfunnsvitenskapelig avdeling. Han har tidligere vært styremedlem for Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter, og holder for tiden også på med en doktorgrad i samisk rettshistorie ved Uppsala universitet. I NIM har han ansvar for fagområdene urfolk, nasjonale minoriteter og andre utsatte grupper.

Mari Marte Kobberstad Tingelholm

Rådgiver

Nasjonal gjennomføring Rettspleie
Mari Marte Kobberstad Tingelholm er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har også studert jus ved universitetet i Aix-en-Provence, Frankrike. Tingelholm har i tillegg studert fransk språk og kultur i Montpellier, Frankrike. Som student ved UiB var Tingelholm engasjert som juridisk rådgiver i Jussgruppen WayBack.

Pernille Meum

Kontorsjef

Menneskerettighetsutdanning Samfunnskontakt
Pernille Meum er utdannet statsviter med en tverrfaglig mastergrad i menneskerettigheter ved University College London (UCL). Tidligere har hun arbeidet som rådgiver for nasjonale forhold ved Sør-Koreas ambassade i Norge og som researcher for den London-baserte menneskerettighetskomiteen til organisasjonen Solicitors International. I NIM har hun ansvar for samfunnskontakt, organisasjonsbygging, menneskerettighetsutdanning og FNs mål for bærekraftig utvikling (Agenda 2030).

Stine Langlete

Seniorrådgiver

Barn og familie Helse og omsorg Nasjonal gjennomføring
Stine Langlete er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har også studert jus ved universitetet i Strasbourg, Frankrike. Hun har bakgrunn som advokat i advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & co, advokatfullmektig advokatfirmaet Schjødt og dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun er veileder for Universitetet i Oslos lag til Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. Langlete har også bakgrunn som styremedlem og daglig leder for ICJ-Norge. I dag er hun varastyremedlem. I NIM har hun ansvar for fagområdene helse og omsorg, barn og familie og nasjonal gjennomføring.

Oda Marie Tvete

Praktikant

Administrasjon
41466976