Adele Matheson Mestad

Direktør

Adele Matheson Mestad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har senere tatt en LL.M. i International legal studies ved New York University (NYU). Adele har ti års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2013. Hun har ellers jobbet i påtaleenheten for Rwandadomstolen, er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og hadde fra januar til mars 2018 permisjon for å gå sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Adele ble konstituert som fungerende direktør fra 1. oktober 2018. Hun har vært assisterende direktør hos NIM siden 2016 og jobbet som en del av NIMs ledelse med strategi, faglig kvalitetssikring og institusjonell utvikling.

Gro Nystuen

Assisterende direktør

Gro Nystuen er utdannet cand. jur fra universitetet i Oslo og er dr. juris (2004) innen folkerett med hovedfokus på menneskerettigheter (etnisk diskriminering og nødrett i fredsavtalen for Bosnia og Herzegovina). Hun jobbet i utenrikstjenesten mellom 1991 og 2005, med flere permisjoner, bl.a. for å jobbe med fredsprosesser på Balkan på 90-tallet og for å skrive doktorgrad ved UiO. Fra 2005 til 2014 var hun førsteamanuensis på juridisk fakultet i Oslo med hovedansvar for internasjonal humanitær rett. Hun var også førsteamanuensis i krigens folkerett ved forsvarets høyskole fra 2008 til 2012. Nystuen jobbet ved International Law and Policy Institute fra 2009 til 2016 med hovedansvar for krigens folkerett/internasjonal humanitær rett, nedrustningsrett, fredsavtaler og menneskerettigheter. Nystuen jobber som advokat og er tilknyttet Norwegian Institute of International Law (NAIL).

Birgitte Bøgh-Olsen

Kontorsjef

Administrasjon
Birgitte Bøgh-Olsen har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som administrasjonsleder ved institutter ved Universitetet i Oslo i mange år. Tidligere har hun også jobbet med journalistikk og kommunikasjon.

Elianne Kemble-Clarkson

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon Pressekontakt Samfunnskontakt Strategi
Elianne Kemble-Clarkson er utdannet statsviter ved universitetet i Newcastle upon Tyne, har mastergrad i politisk teori fra universitetet i Southampton og et master of management program i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI i Oslo. Hun har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver fra Stortingets kommunikasjonsavdeling, seksjon for presse og samfunnskontakt. Hun har også erfaring som informasjonskonsulent i Røde Kors.

Jenny Sandvig

Fagdirektør

Asyl og innvandring Fengsel og arrest Klima- og miljø Rettssystemet
Jenny Sandvig er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har senere tatt en LL.M. ved Harvard Law School med fordypning i klimarett og menneskerettigheter. Jenny har åtte års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett siden 2019. Hun har ført flere saker for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), og prosederte i 2016 saken A og B mot Norge for EMDs storkammer. Jenny har ellers jobbet i Europarådets rettsavdeling. Hun er i tillegg utdannet journalist ved Høgskulen i Volda, Danmarks Journalisthøjskole og Sciences Po’ (IEP Toulouse), og har fire års bakgrunn som journalist i Aftenposten. Som fagdirektør i NIM har hun fagansvar for klima og menneskerettigheter, rettspleie og utlendingsfeltet.

Erlend Andreas Methi

Fagdirektør

Næringsliv Religion- og trosfrihet Retten til privatliv (personvern) Væpnet konflikt Ytringsfrihet
Erlend A. Methi er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har også studert jus ved University of Glasgow. Methi har bakgrunn som advokat i Advokatfirmaet Wiersholm, der han arbeidet med transaksjoner og selskapsrett. I tillegg har han vært juridisk rådgiver ved Forsvarets Operative Hovedkvarter, og har erfaring som journalist. Methi deltar ofte i ulike fora som foredragsholder, debattdeltaker og lignende. I NIM har han ansvar for fagområdene næringsliv, religions- og trosfrihet, retten til privatliv (personvern), ytringsfrihet og væpnet konflikt.

Magnus Eide

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon
Magnus Eide har en master i medievitenskap fra Københavns universitet. Eide har bakgrunn som rådgiver i Stortingets kommunikasjonsavdeling, seksjon for digital kommunikasjon. Tidligere har han også arbeidet ved byrådslederens kontor i Oslo kommune.

Nora Vinsand

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon
Nora Vinsand har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU og en bachelorgrad i PR og markedskommunikasjon fra BI. Hun har arbeidet med sosiale medier i flere virksomheter, deriblant Stortinget hvor hun blant annet var redaktør for sosiale medier. Hun har også bistått stortingspresidenten i hennes arbeid med sosiale medier.

Petter Wille

Spesialrådgiver

Wille har bred erfaring med menneskerettigheter og internasjonal rett. Han har i hovedsak arbeidet i Utenriksdepartementet, der han har hatt flere ledende stillinger. Foruten å ha vært byråsjef i rettsavdelingen, avdelingsdirektør i FN-avdelingen og avdelingsdirektør i avdelingen for menneskerettigheter og humanitære spørsmål, har han vært ambassadør og Norges faste representant til Europarådet. Han har også vært ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Genève med ansvar for generelle FN-spørsmål, menneskerettigheter og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I tillegg har han vært tilreisende spesialutsending for menneskerettigheter. Wille har også ledet arbeidsgruppen som utarbeidet mandat for FNs permanente forum for urfolk. Wille er pensjonert, men arbeider fortsatt deltid for NIM.

Anine Kierulf

Spesialrådgiver

Anine Kierulf er cand.jur. fra UiO, LL.M. fra Northwestern University. Kierulf jobber særlig med konstitusjonell rett, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hun har bakgrunn som rådgiver for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt og stipendiat og post.doc. ved UiO. Hennes Ph.D. er publisert som Judicial Review in Norway. Kierulf har bred styre- og medieerfaring, og hun ble i 2015 tildelt Akademikerprisen og Norges forskningsråds formidlingspris. Fra 2017–2020 var hun fagdirektør i NIM. Hun er nå spesialrådgiver i NIM ved siden av å være førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Johan Strömgren

Regionkontorleder

Nasjonale minoriteter Næringsliv Urfolk
Johan Strömgren er utdannet jurist ved Umeå universitet. Strömgren har bakgrunn som forsker ved Nordisk Samisk Institutt, og som lektor i samerett ved Samisk høgskole. Ved høgskolen har han også vært dekan for samfunnsvitenskapelig avdeling. Han har tidligere vært styremedlem for Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter, og holder for tiden også på med en doktorgrad i samisk rettshistorie ved Uppsala universitet. I NIM har han ansvar for fagområdene urfolk, nasjonale minoriteter og andre utsatte grupper. Strömgren er i tillegg leder på NIMs kontor i Kautokeino.

Anniken Barstad Waaler

Seniorrådgiver

Barn og familie Migrasjon og statsborgerskap
Anniken Barstad Waaler er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har også studert jus ved universitetet i Aix-en-Provence, Frankrike. Hun har bakgrunn som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, med internasjonalt strafferettslig samarbeid, og barn og straff som sine fagfelt. Hun har også deltatt i en rekke ekspertmøter i Europarådet. I tillegg har hun vært politiadvokat i Oslo politidistrikt og dommerfullmektig i Follo tingrett. I NIM har hun ansvar for rettighetsområdene barn og familie og migrasjon og statsborgerskap.

Thomas Berge

Seniorrådgiver

Asyl og innvandring Barn og familie Religion- og trosfrihet Retten til privatliv (personvern) Rettssystemet
Thomas Malmer Berge er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementets Lovavdeling, i enheten for offentlig rett, hvor han arbeidet med statsrett, forvaltningsrett, EØS-rett og prosesslovgivning, og i særlig grad EMK-rett, samt generelle lovgivningsspørsmål. I NIM arbeider han blant annet med sivil- og straffeprosess, straffegjennomføring, barnevern og tvang på helseområdet, samt rettssikkerhetsspørsmål generelt i offentlig forvaltning.

Mina Haugen

Rådgiver

Diskriminering Helse og omsorg Klima- og miljø Vold og overgrep
Mina Haugen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen, og har ein LL.M i europeisk rett frå Radboud Universiteit i Nederland med spesialisering i menneskerettar og migrasjon. Ho har også studert samfunnsvitskap ved Høgskulen i Volda, og ho har lang erfaring frå studentnettverket til Amnesty International. Før ho byrja i NIM arbeidde ho i Diskrimineringsnemnda.

Marius Mikkel Kjølstad

Rådgiver

Klima- og miljø
Marius Mikkel Kjølstad er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har en LL.M. i rettsteori fra Goethe Universität i Frankfurt am Main. Han har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder og vitenskapelig assistent ved UiB og som lærer i videregående skole. Han har også vært praktikant hos NIM og i menneskerettsteamet ved Norges faste delegasjon i Genève.

Ilia Utmelidze

Seniorrådgiver

Internasjonal rapportering Overvåking
Ilia Utmelidze er utdannet jurist ved Det diplomatiske akademiet i Tbilisi, Georgia. I tillegg har han studerte menneskerettigheter og folkerett ved Universitetet i Nottingham og har en mastergrad i menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Utmelidze har over 20 års erfaring med menneskerettigheter og internasjonal strafferett fra Øst-Europa, Sentral-Asia, Afrika, Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Han har vært med å utvikle menneskerettighetsinstitusjoner tilsvarende NIM i flere østeuropeiske land. I NIM arbeider han med overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge og internasjonal rapportering, og har i tillegg ansvar for fagområdet diskriminering.

Kristin Høgdahl

Seniorrådgiver

Internasjonal rapportering Overvåking
Kristin Høgdahl er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo og har etterutdannelse i ledelse fra USA. Hun har bakgrunn fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, hvor hun frem til 2010 ledet den internasjonale programvirksomheten i Asia, Afrika og opp mot internasjonale organisasjoner. Hun ledet den tidligere Nasjonale institusjonen for menneskerettigheter frem til etableringen av NIM i 2015. Høgdahl har bred styreerfaring og har også vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. I dag er hun leder for Amnesty Internationals internasjonale valgkomité. I NIM har hun ansvar for overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge og internasjonal rapportering.

Helle Sanden

Rådgiver

Diskriminering Nasjonale minoriteter
Helle Sanden har en bachelorgrad i sosialantropologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, og en tverrfaglig mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Wien. Hun har også studert fransk språk og kultur i Montpellier, Frankrike. Sanden har hatt flere praktikantopphold ved ulike FN-organisasjoner, blant annet for WFP, OHCHR og UNRWA.

Peter Dawson

Rådgiver

Diskriminering Urfolk
Peter Dawson er utdannet jurist ved University of Notre Dame Australia. Han har også en mastergrad i internasjonal rett ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn innen urfolks rettigheter og politikk. I Australia har han arbeidet ved den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, kampanjen for konstitusjonell anerkjennelse av urfolk og advokatfirmaer. I NIM jobber han med samerett og internasjonalt engasjement med urfolkstema.

Trude Undheim

Arkivar

Administrasjon
Trude Undheim har en bachelorgrad i arkiv og dokumentbehandling fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har jobbet som arkivar i EOS-utvalget og hos Sivilombudsmannen. Hun har fra tidligere lang erfaring innen saksbehandling, kontorarbeid og pasientadministrasjon fra Oslo kommune, Lovisenberg Diakonale sykehus og Oslo Universitetssykehus.

Anders (Ánte) Bals

Seniorrådgiver

Administrasjon
Anders (Ánte) Bals er utdannet journalist ved Samisk høgskole, og har i tillegg studert statsvitenskap, økonomi og ledelse ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Han har bakgrunn som journalist og redaktør for den samiske avisen Áššu (senere Ávvir). I tillegg har han vært reindriftsutøver, reindriftsagronom ved Reindriftsforvaltningen Troms, personalsjef ved Samisk høgskole og statssekretær ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I NIM har han ansvar for administrasjon og kommunikasjon.

Stine Langlete

Permisjon

Stine Langlete er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har også studert jus ved universitetet i Strasbourg, Frankrike. Hun har bakgrunn som advokat i advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & co, advokatfullmektig advokatfirmaet Schjødt og dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Hun er veileder for Universitetet i Oslos lag til Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. Langlete har også bakgrunn som styremedlem og daglig leder for ICJ-Norge. I dag er hun varastyremedlem. I NIM har hun ansvar for fagområdene helse og omsorg, barn og familie og nasjonal gjennomføring.

Kirsten Kolstad Kvalø

Permisjon

Kirsten Kolstad Kvalø er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som rådgiver fra Lovavdelingen i Justis- og beredskaps-departementet, hvor hun særlig har arbeidet med barnerett, familierett og internasjonal privatrett. Hun har også bakgrunn fra Redd Barna og Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, som hun ledet mellom 2008 og 2010.

Kristian Haugland Nilsen

Permisjon

Kristian Reinert Haugland Nilsen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn som advokat i Advokatfirmaet Hjort, der han arbeidet med strafferett, formuerett og prosess. Før dette var han vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, hvor han nå er veileder og sensor for masteroppgaver. I NIM har han ansvar for fagområdene rettspleie og personvern.

Mari Marte Kobberstad Tingelholm

Permisjon

Mari Marte Kobberstad Tingelholm er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har også studert jus ved universitetet i Aix-en-Provence, Frankrike. Tingelholm har i tillegg studert fransk språk og kultur i Montpellier, Frankrike. Som student ved UiB var Tingelholm engasjert som juridisk rådgiver i Jussgruppen WayBack.

Alle foto av NIM, med unntak av:

Foto av Jenny Sandvig: Kim Ramberghaug

Foto av Elianne Kemble-Clarkson og Magnus Eide: Stortinget