Áigeguovdil

Kanárialoddi ruvkkes – sámi rievttit ja dálkkádatrievdamat Norggas

Kanárialoddi ruvkkes – sámi rievttit ja dálkkádatrievdamat Norggas

Globála dálkkádatroassu buktá stuora čuolmmaid main juridihkka, politihkka ja dieđalašvuohta deaivvadit. NIM raporta "Kanárialoddi ruvkkes – sámi rievttit ja dálkkádatrievdamat Norggas" guorahallá movt dálkkádatrievdamat váikkuhit sámi kultuvrii.

Bistevaš forum ávžžuha Norgga eiseválddiid čuovvulit Fovsen-duomu

Bistevaš forum ávžžuha Norgga eiseválddiid čuovvulit Fovsen-duomu

ON álgoálbmotáššiid bistevaš forum buvttii cuoŋománu 27. b. loahppaárvalusa iežaset sešuvdnaraportii. Forum ávžžuha Norgga eiseválddit čuovvolit Fovsen-duomu nu fargga go vejolaš. Raporttas daddjo maid ahte lea dehálaš ahte Norgga eiseválddit farggamusat álggahit doaibmabijuid vai vaššiságat ja cielaheapmi sápmelaččain eai šat lassánivčče, nugo návdet dáhpahuvvan maŋŋel Fovsen-ášši.

Raportajáhkki 2022

Raportajáhkki 2022

NIM ii leat goassige ovdal ráhkadan nu olu raporttaid go 2022:s. Ovdal jáhkki nogai leimmet ráhkadan gávcci ođđa raporta ja ovtta raporta ođastan.

Jáhkki gollan Fovsenduomu rájes

Jáhkki gollan Fovsenduomu rájes

Golggotmánu 11. beaivvi lei jagi áigi go Alimusriekti celkkii ahte bieggamillohuksen Storheias ja Roan:is rihkku ON konvenšuvnna siviila ja politihkalaš rivttiid birra (SP) artihkal 27.

Veahkaválddálaš­vuohta ja illasteapmi sámi servodagain

Veahkaválddálaš­vuohta ja illasteapmi sámi servodagain

Raporttas lea mihttun dárkileappot čielggadit eiseválddiid olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid eastadit, hehttet ja dutkat veahkaválddálašvuođa ja illastemiid gos gillájeaddji lea sápmelaš. Raporta geahččala maid čilget dálá dilálašvuođa – mii hehtte sámi gillájeaddji oažžumis doarvái veahki, ja makkár doaibmabijuid leat eiseválddit álggahan? Mii cuiggodit heajos beliid das movt stáhta áimmahuššá iežas sihkkarastingeatnegasvuođa, ja ovddidit ávžžuhusaid movt dat sáhttá buoriduvvot.

Kaleanddar

    • MerkedagRiikkaidgaskasaš nissonbeaivi
    • MerkedagKveanaid álbmotbeaivi

Høringsuttalelser og innspill

Fuomáš ahte buot čállosat/liŋkat eai leat jorgaluvvon sámegillii ja mannet NIM dárogielat/eŋgelasgielat neahttasiidui.

Prop. 42 L (2023-2024) Endringer i straffeloven mv (påvirkning fra fremmed etterretning)

Čoahkkáigeassu

Det skal være muntlig høring i Stortingets justiskomite om lovforslaget den 27. februar. I forkant av høringen har NIM skrevet en uttalelse til komiteen om forslagets menneskerettslige sider. Etter NIMs syn bør forslaget rammes bedre inn for å sikre at det straffebelagte forbudet ikke får en uheldig nedkjølende effekt på legitime aktiviteter som journalistikk, akademisk og diplomatisk virksomhet, samt kommersiell virksomhet. NIM har også enkelt konkrete forslag til slik innramming.

Gjenåpning av sivile krav etter opphevelse av straffedommer – forslag til endringer i straffeprosessloven (unntak fra lengstefristen for begjæring av gjenåpning i sivile saker)

Čoahkkáigeassu

NIM ser positivt på at gjenåpning av sivile krav etter opphevelse av straffedommer reguleres. Ikke minst tilsier uskyldspresumsjonen at den som er straffedømt med urette, ofte må kunne få prøvet erstatningskrav basert på det samme på nytt. Slike regler reiser likevel kompliserte spørsmål, og NIM er blant annet kritisk til at adgangen til gjenåpning vil avhenge av hvilken prosessform saken føres i. NIM har også reist spørsmål ved et forslag om at gjenåpning av erstatningskrav bare skal kunne skje hvor straffesaken gjaldt spesielt alvorlige straffebud, siden uskyldspresumsjonen gjelder generelt.

NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Čoahkkáigeassu

Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (GMO) med unntak av mennesker, og et samlet utvalg mener organismer og produkter utviklet med genteknologi bør vurderes etter en standard om «etisk forsvarlighet». Begrepet foreslås å inkludere prinsippene nytte, bærekraft, rettferdig fordeling og åpenhet. NIM går ikke inn i utvalgets konkrete forslag til endringer, men løfter frem noen menneskerettslige rammer etter Grunnloven og Århuskonvensjonen for fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer departementet bør hensynta i sin oppfølgning av NOU-en.

Endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff mv.)

Čoahkkáigeassu

NIM ha avgitt høringsuttalelse om gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff. NIM har fremholdt at barneververnet bør ha plikt til å tilby barna en institusjonsplass dersom hjemmet ikke er egnet for gjennomføring av varetekt. Videre bør det sikres i regelverket at kontrollen ved gjennomføring av varetekt og ungdomsstraff ved elektronisk kontroll skal skje på en barnevennlig måte, blant annet med hensyn til andre barn i hjemmet.

Forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene

Čoahkkáigeassu

NIM har sent brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i forkant av deres behandling av forslag om et helhetlig grunnlovsvern for domstolene. NIM mener dette er viktige forslag som vil trygge domstolenes uavhengighet, og anbefaler derfor at forslagene bør vedtas.