Áigeguovdil

Bistevaš forum ávžžuha Norgga eiseválddiid čuovvulit Fovsen-duomu

Bistevaš forum ávžžuha Norgga eiseválddiid čuovvulit Fovsen-duomu

ON álgoálbmotáššiid bistevaš forum buvttii cuoŋománu 27. b. loahppaárvalusa iežaset sešuvdnaraportii. Forum ávžžuha Norgga eiseválddit čuovvolit Fovsen-duomu nu fargga go vejolaš. Raporttas daddjo maid ahte lea dehálaš ahte Norgga eiseválddit farggamusat álggahit doaibmabijuid vai vaššiságat ja cielaheapmi sápmelaččain eai šat lassánivčče, nugo návdet dáhpahuvvan maŋŋel Fovsen-ášši.

Raportajáhkki 2022

Raportajáhkki 2022

NIM ii leat goassige ovdal ráhkadan nu olu raporttaid go 2022:s. Ovdal jáhkki nogai leimmet ráhkadan gávcci ođđa raporta ja ovtta raporta ođastan.

Jáhkki gollan Fovsenduomu rájes

Jáhkki gollan Fovsenduomu rájes

Golggotmánu 11. beaivvi lei jagi áigi go Alimusriekti celkkii ahte bieggamillohuksen Storheias ja Roan:is rihkku ON konvenšuvnna siviila ja politihkalaš rivttiid birra (SP) artihkal 27.

Veahkaválddálaš­vuohta ja illasteapmi sámi servodagain

Veahkaválddálaš­vuohta ja illasteapmi sámi servodagain

Raporttas lea mihttun dárkileappot čielggadit eiseválddiid olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid eastadit, hehttet ja dutkat veahkaválddálašvuođa ja illastemiid gos gillájeaddji lea sápmelaš. Raporta geahččala maid čilget dálá dilálašvuođa – mii hehtte sámi gillájeaddji oažžumis doarvái veahki, ja makkár doaibmabijuid leat eiseválddit álggahan? Mii cuiggodit heajos beliid das movt stáhta áimmahuššá iežas sihkkarastingeatnegasvuođa, ja ovddidit ávžžuhusaid movt dat sáhttá buoriduvvot.

Kaleanddar

There are no future events at the moment.

Høringsuttalelser og innspill

Fuomáš ahte buot čállosat/liŋkat eai leat jorgaluvvon sámegillii ja mannet NIM dárogielat/eŋgelasgielat neahttasiidui.

NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Čoahkkáigeassu

NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023: 11 Raskt og riktig, der utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. NIM gir innspill til hvordan man kan sikre reell tilgang til domstolsbehandling innen rimelig tid i saker om trygdeytelser. NIM er bekymret for at det høye kostnadsnivået for advokatbistand, samt at risikoen for å bli idømt motpartens sakskostnader i praksis hindrer gjennomføring av retten til domstolsprøving for sårbare grupper. Videre gir NIM innspill til hvordan Trygderettens uavhengighet kan ivaretas. Endelig gir NIM innspill til behovet for reguleringen av brukerens opplysningsplikt overfor NAV og veiledning til brukeren om rekkevidden av denne. Opplysningsplikter har en side til retten til privatliv og kan også i noen tilfeller reise spørsmål om individets vern mot selvinkriminering i straffesaker.

Innspill til Forsvarsdepartementet om NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 – Forsvar for fred og frihet

Čoahkkáigeassu

Forsvarskommisjonens utredning (NOU 2023 :14) berører ikke menneskerettigheter direkte, men flere av premissene i kommisjonens anbefalinger berører likevel problemstillinger omkring menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett. NIM har knyttet noen kommentarer til bl.a. hvilke regler som gjelder i væpnet konflikt, hva som kan utgjøre militære mål, hvilken betydning krigens regler vil ha for sivil innsats og sivil infrastruktur i en væpnet konflikt, samt at krigføringsreglene Norge er bundet av gjelder ved bruk av kunstig intelligens i våpensystemer. NIM anbefaler at det menneskerettslige perspektivet får plass i en gjennomgang av nasjonalt lovverk.

NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Čoahkkáigeassu

NIM mener at utredningen gir et solid kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med å fremme og å forbedre kvinners helse. Etter NIMs syn er anbefalingene til tiltak som utvalget fremmer egnet til å forbedre etterlevelsen av kvinners rett til helse. I høringssvaret løfter NIM særlig enkelte av gruppene kvinner som omtales i utredningen. Disse er eldre kvinner, samiske kvinner, papirløse kvinner og kvinner som soner i fengsel, samt voldsutsatte kvinner. NIM stiller seg i hovedsak bak anbefalingene til tiltak i utredningen, og mener videre at departementet også bør iverksette tiltak for å forbedre helsesituasjonen til øvrige utsatte grupper kvinner som omtales i utredningen, men der utvalget ikke foreslår egne tiltak.