Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

NIM-H-2024-025
NIMs høringsuttalelse - forslag til nye planretningslinjer for arealbruk og mobilitet (pdf) 80.70 KB

NIM gir i denne høringsuttalelsen merknader til regjeringens forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet. NIM understreker at kommunene har en viktig rolle i å sikre menneskerettigheter og påpeker behovet for bedre koordinering mellom sentrale og lokale myndigheter. I lys av Fosen-saken fra Høyesterett, anbefaler NIM at retningslinjene tydelig reflekterer prinsippene og vurderingskriteriene fastlagt av Høyesterett.