Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sitt styre består av fem medlemmer. Styret ledes av Åsne Julsrud. Nestleder er Knut Vollebæk. Øvrige styremedlemmer er Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen.

Åsne Julsrud

Styreleder

+47(99)23316970
Styreleder fra 1. januar 2017. Cand.jur. og LLM fra England. Dommer ved Oslo tingrett siden 2013, tidligere ved Drammen tingrett 2005–2013. Flere verv, bl.a. sekretær for 22. juli-kommisjonen, nåværende styremedlem i ICJ-Norge og medlem av Dommerforeningens utvalg for menneskerettigheter.

Knut Vollebæk

Nestleder

M.Sc. Tidligere diplomat, utenriksminister og statssekretær. Flere internasjonale verv, bl.a. nåværende leder av UN Advisory Board on Human Security og kommissær i International Commission on Missing Persons. Har tidligere ledet Tater-/romaniutvalget og vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE.

Gro Dikkanen

Styremedlem

Cand.jur. Administrativ leder av Finnmarkskommisjonen siden 2009. Tidligere bl.a. lederstillinger i Sametingets administrasjon og ved Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Har vært prosjektleder for arbeidet med nordisk samekonvensjon i Kommunaldepartementet.

Jan Helgesen

Styremedlem

Cand.jur. Førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, UiO. Flere internasjonale verv, bl.a. første visepresident, tidligere president, i Venezia-kommisjonen og leder av FN’s arbeidsgruppe som utarbeidet Erklæringen om Human Rights Defenders. Medlem av Menneskerettighetsutvalget som utredet en begrenset revisjon av Grunnloven.

Anne-Sofie Syvertsen

Styremedlem

Cand.med. Fylkeslege/avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Hatt en rekke verv, bl.a. styremedlem ved Fakultet for helse og ernæring ved Universitetet i Agder og medlem av regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning.

Styret velges av Stortinget for en periode på fire år. Styret skal ha fem medlemmer. Medlemmene skal representere forskjellige fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter og virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kunnskap om samiske spørsmål. Nåværende styre er valgt frem til 30. juni 2019.

Styret har det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift. Den daglige driften ved institusjonen ledes av direktøren.

Protokoller fra styremøtene finner du her.