Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sitt styre består av fem medlemmer. Fra 1. juli 2019 ledes styret av Marit Berger Røsland. Nestleder er Nils Asbjørn Engstad. Øvrige styremedlemmer er Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen.

Marit Berger Røsland

Styreleder

Marit Berger Røsland er styreleder i NIM. Hun jobber som advokat i juridisk avdeling i Equinor. Tidligere har hun vært EU- og EØS-minister i Utenriksdepartementet, samt statssekretær i samme departementet, i Justis- og beredskapsdepartementet og på Statsministerens kontor. Hun har også vært advokat i Wiersholm og dommerfullmektig i Oslo Tingrett.

Nils Asbjørn Engstad

Nestleder

Nils Asbjørn Engstad jobber som dommer i Hålogaland lagmannsrett, og er i tillegg leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har erfaring som statssekretær i Justisdepartementet og har siden 2004 vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), hvor han også var rådets president i 2016–2017.

Gro Dikkanen

Styremedlem

Cand.jur. Administrativ leder av Finnmarkskommisjonen siden 2009. Tidligere bl.a. lederstillinger i Sametingets administrasjon og ved Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Har vært prosjektleder for arbeidet med nordisk samekonvensjon i Kommunaldepartementet.

Jan Helgesen

Styremedlem

Cand.jur. Førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, UiO. Flere internasjonale verv, bl.a. første visepresident, tidligere president, i Venezia-kommisjonen og leder av FN’s arbeidsgruppe som utarbeidet Erklæringen om Human Rights Defenders. Medlem av Menneskerettighetsutvalget som utredet en begrenset revisjon av Grunnloven.

Anne-Sofie Syvertsen

Styremedlem

Cand.med. Fylkeslege/avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Hatt en rekke verv, bl.a. styremedlem ved Fakultet for helse og ernæring ved Universitetet i Agder og medlem av regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning.

Styret velges av Stortinget for en periode på fire år. Styret skal ha fem medlemmer. Medlemmene skal representere forskjellige fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter og virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kunnskap om samiske spørsmål.

Nåværende styre er valgt for perioden 1. juli 2019–30. juni 2023.

Styret har det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift. Den daglige driften ved institusjonen ledes av direktøren.

Protokoller fra styremøtene finner du her.