Privatliv/personvern

Sentrale bestemmelser

Grl. § 102, EMK art. 8, SP art. 17.

Sentral alminnelig lovgivning

Personopplysningsloven (inkl. GDPR), straffeloven kap. 24, straffeprosessloven fjerde del, politiloven kap. III a, E-loven, EOS-kontrolloven.

Utvikling 2020–2021

  • Ny etterretningstjenestelov vedtatt.
  • Høyesterettsdom om registrering av DNA-profil i politiets identitetsregister (HR-2020-2372-A).
  • Norge domfelt i EMD om beskyttelse av kommunikasjon mellom advokat og klient (Saber v. Norge 459/18).
  • Proposisjon om endringer i utlendingsloven om utlevering av opplysninger til politiet (Prop. 54 L (2019–2020)).
  • Proposisjon om tilgjengeliggjøring av helsedata (Prop. 63 L (2019–2020)).
  • Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens.
  • Personvernkommisjon nedsatt (juni 2020).