Privatliv/personvern

Sentrale bestemmelser

Grl. § 102, EMK art. 8, SP art. 17.

Sentral alminnelig lovgivning

Personopplysningsloven (inkl. GDPR), straffeloven kap. 24, straffeprosessloven fjerde del, politiloven kap. III a, E-loven, EOS-kontrolloven.

Utvikling 2019–2020

  • Høring av ny etterretningstjenestelov (nov. 2018, høring Stortinget mai 2020).
  • Høyesterettsdom om registrering i DNA-register (HR-2019-1226-A).
  • EOS-utvalgets særskilte melding til Stortinget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger (Dok. 7:2 (2019–2020)).
  • Norge frifunnet i EMD for brudd på EMK art. 8 i sak om ærekrenkelser i internettkommentarfelt (Høiness v. Norge (43624/14)).
  • Enkelte begrensninger i privatlivet/personvernet på bakgrunn av covid-19-pandemien, inkl. forskrift om digital smittesporing (fra mars 2020).