Alle har rett til beskyttelse av sin personlige integritet, mulighet for privatliv, selvutfoldelse og kontroll over egne omgivelser og personopplysninger. Denne rettigheten må tidvis avveies mot andre rettigheter og hensyn, som ytringsfrihet og kriminalitetsbekjempelse.

Privatliv/personvern

Sentrale bestemmelser

Grl. § 102, EMK art. 8, SP art. 17.

Sentral alminnelig lovgivning

Personopplysningsloven (inkl. GDPR), straffeloven kap. 24, straffeprosessloven fjerde del, politiloven kap. III a, E-loven, EOS-kontrolloven.

Utvikling 2019–2020

  • Høring av ny etterretningstjenestelov (nov. 2018, høring Stortinget mai 2020).
  • Høyesterettsdom om registrering i DNA-register (HR-2019-1226-A).
  • EOS-utvalgets særskilte melding til Stortinget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger (Dok. 7:2 (2019–2020)).
  • Norge frifunnet i EMD for brudd på EMK art. 8 i sak om ærekrenkelser i internettkommentarfelt (Høiness v. Norge (43624/14)).
  • Enkelte begrensninger i privatlivet/personvernet på bakgrunn av covid-19-pandemien, inkl. forskrift om digital smittesporing (fra mars 2020).

NIMs arbeid med privatliv og personvern