Rådgivning av stortingsrepresentanter

Foto: Stortinget

Som stortingsrepresentant, kan du få råd og veiledning fra NIM om menneskerettslige spørsmål.

Jf. NIM-loven § 3 er en av NIMs oppgaver å gi råd og veiledning til Stortinget om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge.

Vi kan blant annet:

  • følge opp henvendelser fra komiteer, enkeltrepresentanter, fraksjoner eller grupper på Stortinget om spørsmål som berører menneskerettslige spørsmål
  • gi råd knyttet til grunnlovsforslag som omhandler menneskerettigheter
  • orientere om menneskerettslig rettsutvikling fra norske og internasjonale domstoler og anbefalinger fra FN
  • ved behov presentere rapporter for de ulike komiteene om det foreligger menneskerettsutfordringer som Stortinget bør være kjent med
  • gi kunnskap og faktagrunnlag om den faktiske gjennomføringen av menneskerettighetene
  • gi foredrag, kurs og opplæring i menneskerettigheter til folkevalgte og administrasjon

I tillegg til dette leverer NIM hvert år en årsmelding til Stortinget, som oppsummerer utviklingen av den menneskerettslige situasjonen i Norge, jf. NIM-loven § 11. Årsmeldingen peker på sentrale utviklingstrekk og utfordringer på menneskerettsfeltet, og gir noen konkrete anbefalinger til Stortinget. I tillegg deltar vi på muntlige høringer på Stortinget og gir innspill i saker som berører menneskerettslige forhold.

Oversikt over NIMs årsmeldinger.

På grunn av vårt vide mandat, jobber vi med et bredt spekter av menneskerettigheter, og har ansatte med juridisk kompetanse på en rekke ulike menneskerettslige tema. Du kan lese mer om temaområdene vi jobber med i menyen over.

For NIM er det svært viktig med høy grad av åpenhet og gjennomsiktighet i alt vårt arbeid. Vi gir lik tilgang til alle stortingsrepresentanter i full åpenhet. Dialog med NIM skjer i henhold til retningslinjer for offentlighet og alle henvendelser til NIM blir journalført og vil registreres i offentlig postjournal.

NIM er en politisk uavhengig aktør, og har en juridisk og faglig tilnærming til menneskerettighetene slik de fremgår av norsk og internasjonal rett. Det ligger i utgangspunktet utenfor NIMs mandat å ta stilling til ulike spørsmål om politisk hensiktsmessighet eller konkrete politiske løsninger.

Kontakt oss

Vi håper du som stortingsrepresentant vil benytte deg av NIMs fagkompetanse på menneskerettigheter.

NIM er tilgjengelig for å bli kontaktet når som helst av enkeltrepresentanter, komiteer, fraksjoner eller grupper på Stortinget. Dersom dere ønsker å komme i kontakt med NIM, kan dere sende en e-post til radgivning@nhri.no. Alternativt kan dere ta kontakt med NIMs stortingskontakt:

Eivind Digranes
E-post: eid@nhri.no
Telefon:  47 66 07 07

Er du interessert i å lære mer om NIM og vår rolle overfor Stortinget? Da kan du laste ned vår brosjyre til stortingsrepresentanter.