Det følger av Grunnloven at enhver har rett til et sunt miljø. I tillegg kan klima- og miljøtrusler ha innvirkning på menneskerettigheter som retten til liv, privatliv og helse. Dette er et område med flere uavklarte spørsmål som får stadig økt oppmerksomhet.

Klima og miljø

Donvictorio/iStock photo.

Sentrale bestemmelser

Grl. § 112, § 93, § 102, EMK art. 2 og 8, SP art. 6 og 17, Århuskonvensjonen.

Sentral alminnelig lovgivning

Naturmangfoldloven, forurensningsloven, miljøinformasjonsloven, klimaloven, straffeloven §§ 239 og 240.

Utvikling 2019–2020

  • Lagmannsrettsdom i klimasøksmålet om Grl. § 112 (LB-2018-60499, jan. 2020, ikke brudd). Anke tatt inn til behandling i Høyesterett (storkammer, nov. 2020).
  • FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø på landbesøk i Norge (rapport mars 2020).

 NIMs arbeid med klima og miljø