Klima og menneskerettigheter: Syv spørsmål og svar

Innhold på denne siden

Lurer du på hva sammenhengen mellom klima og menneskerettigheter er? I denne artikkelen svarer vi på syv ofte stilte spørsmål om dette temaet.

1. Hvorfor er klimaendringene en av de største truslene mot menneskerettighetene?

Ifølge FNs klimapanel fører menneskeskapte klimaendringer allerede til flere og mer intense ekstremværhendelser, som hetebølger, ras, flom, tørke og oversvømmelser, over hele verden.1FNs klimapanel, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Summary for Policymakers s. 9 (avsn. B.1). Klimaendringene får derfor alvorlige negative konsekvenser for rettigheter som retten til et levelig miljø, liv og helse, eiendom og privatliv. Dette vil forverres dersom man ikke får til omfattende og umiddelbare kutt i klimagassutslipp. FNs klimapanel anslår at mellom 3,3 og 3,6 milliarder mennesker er svært sårbare for klimaendringene.2FNs klimapanel, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Summary for Policymakers s. 12 (avsn. B.2).

Norge og 160 andre land har på denne bakgrunn anerkjent at klimaendringene er en av de største truslene mot realisering av menneskerettighetene i FNs generalforsamling.3UN res. A/76/L.75 fortalen avsn. 13. Flere i FN omtaler til og med klimakrisen som den største trusselen mot realiseringen av menneskerettigheter.4Se FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet, sitt åpningsinnlegg under FNs menneskerettighetsråds 42. sesjon, 9. september 2019, tilgjengelig på www.ohchr.org. Se også FNs spesialrapportør for klima og mennskerettigheter Ian Fry, 21.10.2022, og FNs menneskerettskomité, CCPR/C/GC/36, avsn. 62

Et eksempel som kan illustrere dette, er striregnet i Pakistan sommeren 2022, som ifølge forskere i visse perioder var opp mot 50 % verre på grunn av klimaendringene.5worldweatherattribution.org: Climate change likely increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan Regnet førte til en enorm flom som la 1/3 av Pakistan under vann. Dette førte til at 1,7 millioner mistet sine hjem, infrastruktur som skoler og sykehus ble ødelagt, og minst 1500 mennesker mistet livet. Disse strukturelle og svært omfattende skadene på retten til liv, hjem, helse, et levelig miljø og utdanning oppstod allerede på dagens nivå med omtrent 1,2°C oppvarming.

Uten et stabilt klima blir det altså svært vanskelig å realisere mange av menneskerettighetene.

2. Hvorfor er klimaendringene en menneskerettslig trussel i Norge?

Vi i Norge opplever også allerede klimaendringer.6Se mer om klimaendringer i Norge på Miljødirketorates temasider. Forskning viser for eksempel at:

  • Klima-, natur- og miljøendringer er en av de største truslene mot folkehelsen i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Klimaendringene kan påvirke den psykiske og fysiske helsen i befolkningen på flere måter: fra luftveis- og hjerte- og karsykdom, allergi, skader og død knyttet til ekstreme værhendelser. De mener konsekvensene særlig er tydelige for barn, blant annet gjennom redusert «livskvalitet som følge av ekstremvær» og «en eksistensiell uro for fremtiden».7fhi.no: Klima og helse
  • Myndighetenes arbeid med klimatilpasning er kritisert av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har kommet med alvorlig kritikk til myndighetene fordi de ikke har god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover.8Riksrevisjonen: Undersøkelse av myndighetenes arbeid med klimatilpasning av bebyggelse og infrastruktur. Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger som må sikres, og at det bygges nye boliger i utsatte områder hvor det kan bli økt fare for flom eller skred, som igjen går ut over folks sikkerhet og rettigheter.
  • Mellom 1991 og 2016 kunne 46,1 % av heterelaterte dødsfall i Oslo tilskrives klimaendringene, omlag 158 personer.9Vicedo-Cabrera. et al. The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. Nat. Clim. Chang. 11, 492–500 (2021).  Supplementary table 2 and 4. Samtidig får Oslo i 2022 gjennomsnittlig fire ganger så mange hetebølger som i 1992.10Meteorologisk institutt – Oslo: Stadig flere hetebølger.
  • De nordligste områdende av Norge, og spesielt Arktis, er svært utsatte for klimaendringene. Her går oppvarmingen fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet.11Rantanen, m.fl.. The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979Commun Earth Environ 3, 168 (2022). En konsekvens er at beitekriser i samisk reindrift skjer hyppigere. Et anslag er at fra å inntre hvert 50–100 år, har beitekriser statistisk sett allerede blitt tiårige hendelser.12Kathrine Ivsett Johnsen i nrk.no ; Johnsen et al. (2022). ‘Leaving no one behind’ – sustainable development of Sámi reindeer husbandry in Norway. In: S.D. Mathiesen et al. (Eds.) Reindeer Husbandry: Adaptation and Resilience to a Changing Arctic. Springer Polar Sciences.

Høyesterett har på sin side uttalt at «[d]et er ikkje tvilsamt at fylgjene av klimaendringar i Noreg vil kunne føre til tap av menneskeliv, til dømes ved flaum eller jordras».13HR-2020-2472-P avsn. 167. Se også Miljødirketorates temasider for klimaendringer i Norge.

Samlet sett er menneskeskapte klimaendringer en trussel for norske innbyggeres rett til et levelig miljø etter Grunnloven § 112, og retten til liv, privatliv og fysisk integritet, helse, hjem og eiendom etter Grunnloven og internasjonale menneskerettskonvensjoner. Myndighetene må dermed beskytte mot ytterligere og potensielt irreversible klimaendringer, særlig ved å avstå fra nye prosjekter som fører til store klimagassutslipp og redusere bestående utslipp gjennom klimatiltak.

For å effektivt beskytte disse rettighetene, viser forskningen at den globale oppvarmingen begrenses til 1,5°C. Selv om dette ikke vil forhindre alle farlige effekter av klimaendringene, er det vitenskapelig konsensus om at dette vil gi betydelig redusere risikoen for skade på mennesker. Dette er særlig viktig fordi med en oppvarming på mer enn 1,5°C risikerer vi å utløse en rekke irreversible vippepunkter.14Mckay et al., “Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points,” Science 377, no. 6611 (2022). Definisjon av vippepunkter i faktaboksen er hentet fra <2°C Temanotat, Vippepunkter i klimasystemet, nr. 1/2021.

Verdenskart som viser hvor i verden tippepunkter forårsaket av global oppvarming vil mest sannsynlig forekomme. Mer info tilgjengelig via lenke i bildebeskrivelsen.
Kart laget av Earth Commission/Globaïa som viser 16 irreversible tippepunkter over hele kloden som er sannsynlige ved 1,5°C oppvarming eller mer.

3. Er klimaendringene et juridisk eller politisk tema?

På flere menneskerettslige områder er det ofte en diskusjon om hvor grensen mellom juss og politikk går. Dette er særlig typisk der et område er politisk omstridt og ulike samfunnsinteresser står mot hverandre og må avveies, som på klimafeltet.

En forutsetning for at noe er juss, er at det finnes en regel om temaet som er vedtatt eller ratifisert av et parlament. Når det gjelder klima og menneskerettigheter, har norske myndigheter valgt å forplikte seg til å beskytte grunnleggende rettigheter som retten til liv, helse og fysisk integritet ved å ratifisere en rekke menneskerettighetskonvensjoner og inkorporere disse med forrang i norsk rett gjennom menneskerettsloven. I tillegg har norske myndigheter gitt flere menneskerettigheter et særlig vern i Grunnloven, blant annet en rett til et levelig miljø etter Grunnloven § 112. Uenighet om hva disse rettighetene betyr i enkeltsaker, blir da et juridisk tolkningsspørsmål for rettsanvendere, og i ytterste konsekvens domstolene. Når man tolker disse rettighetene, kan rettsanvendere samtidig vektlegge ulike hensyn. Klimadommen illustrerer dette, når Høyesterett uttaler at

«På den eine sida tilseier openberre rettsstatsomsyn at domstolane skal kunne setja grenser også for eit politisk fleirtal når det er tale om å verne grunnlovfesta verdiar. På hi sida inneber avgjerder i saker om grunnleggjande miljøspørsmål ofte politiske avvegingar og breiare prioriteringar. Demokratiomsyn talar difor for at slike avgjerder blir tekne av folkevalde organ, og ikkje av domstolane.»15HR-2020-2470-P avsn. 141.

Høyesterett kom i klimadommen til at «[f]or at domstolane skal kunne setja til side eit lovvedtak av Stortinget, må Stortinget grovt ha sett til side pliktene sine etter § 112 tredje ledd».

Et tredje og særlig hensyn i klimasaker etter § 112, er at «[n]aturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Høyesterett har til nå ikke drøftet betydningen av denne ordlyden. Andre rettsanvendere og domstoler har imidlertid løftet frem at domstolene kan være bedre egnet til å ivareta etterslektens langsiktige interesse i et levelig miljø, ettersom dagens politiske systemer, med valg hvert fjerde år, først og fremst ivaretar de kortsiktige interessene til personer med stemmerett i dag.16Venice Commission, Opinion No. 997/2020, 09.10.2020, avsn. 114; Neubauer, avsn. 146, 183, 192, 205-206. Hensynet til etterslekten vil etter omstendighetene kunne få en større betydning desto verre klimakrisen blir.

4. Hvilke sammenhenger er det mellom klima og menneskerettigheter?

Menneskerettighetene rammer inn statens handlefrihet på klimaområdet på minst fire måter.

Menneskerettighetene forplikter stater til å kutte klimagassutslipp for å avverge ytterligere og irreversible klimaendringer

Stater er menneskerettslig forpliktet til å gjøre det de kan for å avverge trusler de kjenner til, mot individers liv og helse. Klimagassutslipp fører i økende grad til at individer utsettes for ekstremværhendelser som ras, flom og hetebølger. Staten er derfor forpliktet til å gjøre sin del for å avverge at innbyggerne skades av ekstremværhendelser ved å kutte klimagassutslipp, altså å avstå fra nye prosjekter som fører til store klimagassutslipp og redusere bestående utslipp.

Plikten til å avverge klimaendringer kan følge av flere rettigheter Norge er bundet av, som retten til et miljø som sikrer helsen etter Grunnloven § 112, og retten til liv, privatliv, hjem, eiendom, helse og kulturutøvelse etter internasjonale menneskerettskonvensjoner som Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter (SP) og FNs barnekonvensjon (BK).

Statens plikt til å kutte klimagassutslipp er den mest grunnleggende sammenhengen mellom klima og menneskerettigheter. Kun ved å kutte utslipp kan staten beskytte sine innbyggeres rettigheter over tid. For det første er muligheten til å tilpasse seg klimaendringene begrenset. Klimatilpasning vil bli vanskeligere jo varmere det blir, og uten utslippskutt kan noen områder på sikt bli ubeboelige.17World Climate Research Programme et al. 10 New Insights in Climate Science, 10.11.2022, pp. 13–17. Se også FNs klimapanel, AR6 WGII, 2022 SPM para C.3 ff. For det andre tilsier hensynet til likebehandling av yngre og fremtidige generasjoner at byrden med å kutte utslipp fordeles forholdsvis jevnt over tid, slik at det gjenværende karbonbudsjettet18Globale karbonbudsjetter er en fremstilling av hvor mye CO2 (justert for utslipp av andre klimagasser) verden kan slippe ut og kunne begrense oppvarmingen til 1,5°C eller 2°C med ulike grader av sannsynlighet, se FNs klimapanel, AR6 WGI s. 29 og definisjon av karbonbudsjetter i fotnote 43 på s. 28. for å begrense oppvarmingen til 1,5°C eller godt under 2°C ikke brukes opp på bekostning av fremtidige friheter og rettigheter frem i tid.19Slik påpekt av den tyske forfatningsdomstolen i Neubauer and others v. Germany, BvR 2656/18 (Federal Constitutional Court of Germany), 24. mars 2021. For utsetter myndighetene nødvendige utslippskutt i dag, vil byrden ved å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene skyves over på barn og fremtidige generasjoner. De risikerer å bli etterlatt med en utslippsgjeld, samtidig som klimaendringene har blitt så dramatiske at staten må nå nullutslipp så raskt at selv omfattende og drastiske inngrep i andre menneskerettigheter etter forholdene vil kunne være forholdsmessige, mens absolutte rettigheter kan måtte tolkes innskrenkende.

Menneskerettighetene må hensyntas når myndighetene iverksetter klimatiltak

I utgangspunktet må andre menneskerettigheter hensyntas når nødvendige klimatiltak iverksettes. I prinsippet kan altså flere relative rettigheter legge føringer for hvordan klimatiltak innrettes, for eksempel eiendomsretten, vern av privatlivets fred, og diskrimineringsvernet. Myndighetene kan gripe inn i disse rettighetene så lenge inngrepet har grunnlag i lov, forfølger et legitimt formål og er nødvendig og forholdsmessig. I andre absolutte rettigheter kan det ikke gjøres begrensninger.20Med mindre det er fattet vedtak om derogasjon som følge av krig eller alvorlig krise. Dette diskuteres ikke nærmere her. På klimaområdet er særlig vernet om kulturutøvelse etter SP artikkel 27 relevant. For eksempel viser den såkalte Fosen-dommen fra Høyesterett at arealkrevende vindkraftutbygging sett i sammenheng med andre arealinngrep kan krenke reindriftsamenes rett til kulturutøvelse dersom inngrepet vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur.21HR-2021-1975-S avsn. 144. Samtidig uttalte Høyesterett at retten til miljø etter Grunnloven § 112 er «en rettighet som i et konkret tilfelle kan komme inn med en slik tyngde at det må foretas en avveining» mot en absolutt rettighet som SP art. 27 (avsn. 131). I Fosen-dommen mente Høyesterett dette ikke kom på spissen, fordi vindmøllene kunne vært oppført i alternative områder uten å krenke SP artikkel 27 (avsn. 143).

Menneskerettighetene forplikter stater til å tilpasse til de klimaendringene som ikke lenger kan unngås

Muligheten for å tilpasse samfunn til klimaendringer er begrenset. I flere regioner vil det neppe være mulig å tilpasse samfunnet til en global oppvarming over 1,5°C eller 2°C.22World Climate Research Programme et al. 10 New Insights in Climate Science, 10.11.2022, pp. 13–17. See also FNs klimapanel, AR6 WGII, 2022 SPM para C.3 ff. Dermed vil en stat ikke kunne beskytte menneskerettighetene tilstrekkelig ved å bare benytte seg av tilpasningstiltak.23Se f.eks. at nasjonale domstoler i Nederland og Tyskland har understreket at tilpasningstak ikke tilstrekkelig vil kunne beskytte retten til liv og privatliv over tid mot de potensielt katastrofale og irreversible konsekvensene av global oppvarming, se Urgenda v. the Netherlands, ECLI:NL:HR:2019:2007 (Supreme Court of the Netherlands), 20.12.2019, avsn. 7.5.2 og Neubauer avsn. 157.

Selv om tilpasningstiltak ikke vil være tilstrekkelige for å beskytte menneskers liv og helse, kan tilpasningstiltak være nødvendige for å beskytte mennesker mot klimaendringer som allerede har inntruffet eller unngåelig vil inntreffe. En plikt til å tilpasse til slike klimaendringer følger av blant annet retten til liv, retten til privatliv og hjem, og retten til eiendom etter internasjonale konvensjoner som EMK og SP, samt retten til kulturutøvelse etter SP artikkel 27.24Se f.eks. FNs menneskerettighetskomité, Daniel Billy et al v. Australia Billy (CCPR/C/135/D/3624/2019), forklart av NIM i nettartikkelen «FNs menneskerettskomité har avgjort at Australia krenker urfolks rettigheter i klimasak».

Menneskerettighetene kan gi et vern mot retur av klimafordrevne til ubeboelige områder

FNs klimapanel mener det er en risiko for at klimaendringene kan føre til at mange mennesker må forlate hjemmene sine, både på grunn av naturkatastrofer som jordras, orkaner og flom, og mer gradvise, langsiktige endringer i naturen. I underkant av 25 millioner mennesker ble internt fordrevet i 140 land etter 1900 værrelaterte katastrofer i 2019.25Tall fra Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2020, s. 1. Verdensbanken anslår at klimaendringer kan tvinge 216 millioner på flukt innen 2050, men at med umiddelbare utslippskutt og tilpasningstiltak kan dette tallet reduseres med 80 % til 44 millioner.26World Bank Group, Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration, 13.09.2021 p. xxii and xxvii.

Selv om klimafordrevne ikke anses som flyktninger etter flyktningkonvensjonen, kan menneskerettighetene gi et vern mot retur. Etter SP artikkel 6 og 7, og EMK artikkel 2 og 3, kan en person ikke returneres til sitt hjemland hvis det foreligger en reell risiko for tap av liv eller for at man vil bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling. Klimafordrevne vil etter omstendighetene kunne ha et vern mot retur etter disse rettighetene, dersom for eksempel fare for ekstremvær eller mangel på rent drikkevann eller mat innebærer en reell risiko for død eller umenneskelige leveforhold.27Se f.eks. FNs menneskerettighetskomité, Teitiota v. New Zealand, sak nr. 2728/2016 (avsagt 24. oktober 2019, offentliggjort 7. januar 2020, CCPR/ C/127/D/2728/2016).

5. Hvilke menneskerettslige rammer gjelder for saksbehandlingen på klimaområdet?

Grunnloven § 112 annet ledd bestemmer at «[b]orgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen». Formålet med kunnskapen er at borgerne kan ivareta den rett de har til et levelig miljø etter første ledd. Høyesterett har understreket at Grunnloven § 112 andre ledd skal sikre at organet som gjør naturinngrep i tilstrekkelig grad har utredet hvilke konsekvenser de vil føre til, og at borgerne har krav på kunnskap for å kunne ivareta sin rett til et levelig miljø, blant annet gjennom høringer.28HR-2020-2472-P avsn. 182-184. Myndighetene har også etter Grunnloven § 112 andre ledd en utredningsplikt for lovforslag eller statlige tiltak som kan ha negative konsekvenser for miljø og klima.

Norge er også part til Århuskonvensjonen, som gir også detaljerte regler om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i miljøsaker. Målet er at dette skal bidra til å beskytte retten ethvert menneske blant nålevende og fremtidige generasjoner har til å leve i et miljø som er forenlig med vedkommendes helse og velbefinnende.29Århuskonvensjonen artikkel 1.

6. Hva er selskapers menneskerettslige ansvar på klimaområdet?

Bare stater er rettslig forpliktet etter menneskerettighetene. Samtidig er den faktiske ivaretakelsen av menneskerettighetene i økende grad avhengig også av selskapers atferd og praksis. Dette gjelder også på klimaområdet.

Det er stor oppmerksomhet rundt selskapers menneskerettighetsansvar på klimaområdet. Et eksempel er at Shell i 2021 ble dømt til å kutte 45 % av alle sine utslipp, inkludert forbrenningsutslipp fra solgt olje og gass, innen 2030.30Shell, ECLI:NL:RBDHA: 2021:5339 (The Hague District Court), 26.05.2021. Avgjørelsen er anket, men gitt umiddelbar virkning fordi behovet for å unngå farlige klimaendringer veide tyngre enn selskapets interesse i å opprettholde status quo under den rettslige prosessen. Grunnlaget var en ulovfestet aktsomhetsplikt, tolket i lys av blant annet FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og en plikt til å kutte utslipp etter retten til liv og fysisk integritet etter SP artikkel 6 og 17.

I norsk rett er åpenhetsloven viktig for å sikre at norske selskaper gjør sin del for at menneskerettighetene gjennomføres i praksis. Loven forplikter større virksomheter til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av virksomhetens faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Skadelige klimagassutslipp påvirker utøvelsen av grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, privatliv, helse og eiendom etter blant annet BK, SP, ØSK og EMK.31I Prop. 150 L (2020–2021) s. 43 la departementet også til grunn at en virksomhets påvirkning på miljøet omfattes av åpenhetsloven «dersom miljøpåvirkningen resulterer i negativ påvirkning på menneskerettighetene.» Hvordan selskapers klimagassutslipp påvirker de nevnte menneskerettighetene, vil derfor falle innenfor rapporteringsplikten etter åpenhetsloven.

7. Hvilke klimasøksmål bør jeg følge med på?

Det pågår et tusentall klimasøksmål verden over, der over hundre saker er basert på menneskerettigheter.32Setzer J and Higham C (2021) Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science s. 6. Det finnes flere databaser som overvåker klimasøksmål, blant annet fra Sabin Center for Climate Change Law.

Fra et norsk ståsted er det særlig interessant at EMD har tatt klagen over Høyesteretts avgjørelse i klimadommen (HR-2020-2472-P) til behandling, nå kalt Greenpeace Nordic m.fl. mot Norge.33Les mer vår nettartikkel «Klimasøksmålet går videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg» og på ENNHRIs nettsider. Den endelige avgjørelsen vil vise hvordan domstolen vurderer olje- og gassutvinning opp mot menneskerettighetene fastsatt i EMK, og være rettslig bindende for Norge.

I tillegg er Norge en av 32 land som er klaget inn i klimasaken Duarte m.fl. mot Portugal m.fl., som skal behandles av EMDs storkammer. Det skal også to andre saker, KlimaSeniorinnen mot Sveits og Carême mot Frankrike. EMD beslutter kun å behandle saker i storkammeret når en sak reiser så viktige spørsmål at avgjørelsen vil kunne få stor betydning for rettighetsvernet etter EMK, noe som gjør sakene historisk.34 ENNHRI sender tredjepartsintervensjoner til storkammeret i EMD i tre historiske klimasaker.

FNs klimapanel har uttalt at klimasøksmål kan føre til at et land forsterker sin innsats for å avverge klimaendringene, og at klimasøksmål har vunnet frem med å utfordre tillatelser til svært forurensende prosjekter.35FNs klimapanel, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Technical Summary, s. 125. Det er all grunn til å tro at rettsutviklingen om klima og menneskerettigheter vil fortsette å gå raskt, og domstolskontrollen vil bli mer intens, desto verre klimakrisen og skadene på individers rettigheter blir.