Urfolk

Sentrale bestemmelser

Grl. § 108, SP art. 1 og 27, ØSK art. 1, ILO-konvensjon nr. 169, FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs urfolkserklæring.

Sentral alminnelig lovgivning

Finnmarksloven, sameloven, reindriftsloven.

Utvikling 2020–2021

  • Stortingsmeldingen Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen (Meld.St.28 (2019–2020)).
  • Stortingsmeldingen Mennesker, muligheter og norske interesser i nord (Meld.St.9 (2020–2021)).
  • Høring om samenes konsultasjonsrett og veileder for kommuner og fylkeskommuners konsultasjoner med samiske interesser.

Foto: Mantaphoto/iStock photo.