Urfolk

Sentrale bestemmelser

Grl. § 108, SP art. 1 og 27, ØSK art. 1, ILO-konvensjon nr. 169, FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs urfolkserklæring.

Sentral alminnelig lovgivning

Finnmarksloven, sameloven, reindriftsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Høring av endringer i sameloven mv. om samenes konsultasjonsrett (Prop. 116 L (2017–2018), nov. 2019).
  • Endringer i reindriftsloven om tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking (Innst. 349 L (2018–2019)).
  • Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv (Meld. 31 (2018–2019)). Forslag om å endre Grl. § 108 til å anerkjenne samene som «folk» eller «urfolk», ikke bifalt (Innst. 126 S (2018–2019)).

Foto: Mantaphoto/iStock photo.