Flere samiske språkforvaltningskommuner er nødvendig

Kronikk av Johan Strömgren, regionkontorleder NIM, og Anders Einar Broderstad, rådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Nordnorsk debatt 26. oktober 2023.

Fra 1. januar 2024, blir det mye enklere for kommuner å innlemme seg i forvaltningsområdet for samiske språk. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) håper flere kommuner ønsker å benytte seg av denne muligheten.

Denne uken markeres samisk språkuke. Formålet med markeringen er å synliggjøre og løfte opp de samiske språkene.

Språket er grunnleggende i enhver kultur, og dette gjelder selvfølgelig også for den samiske kulturen. Men, alle de samiske språkene er truet, og det kreves aktive tiltak for at de samiske språkene skal kunne utvikles og være levende språk i fremtiden.

Grunnloven pålegger myndighetene å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, og etter sameloven er norsk og de samiske språkene likeverdige. Myndighetene er også forpliktet etter menneskerettighetene å legge til rette for at samene kan bruke språket sitt.

Å sikre samiske språk skjer i dag gjennom ordningen med forvaltningsområdet for samiske språk, som reguleres av sameloven og forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk. Det er 13 kommuner i dag som inngår i ordningen. Disse kommunene forvalter samelovens språkregler og mottar samtidig særskilte midler fra Sametinget for å gjennomføre språkforpliktelsene. Dette betyr at god realisering av de språklige rettighetene er avhengig av kommunene. Det samme gjelder mulighetene for å kunne lære samiske språk i barnehager og skoler, og for å kunne bruke samiske språk i møtet med det offentlige.

Gjennom ny lov- og forskriftsendring fra 1. januar 2024, blir det mye enklere for kommuner å innlemme seg selv i forvaltningsområdet for samisk språk. Den nye ordningen innebærer at forvaltningsområdet for samiske språk skal inndeles i tre kommunekategorier. Kommuner som i dag utgjør forvaltningsområdet for samiske språk vil bli inndelt i kategoriene språkutviklingskommuner eller språkvitaliseringskommuner. Den siste kategorien, språkstimuleringskommuner, er ment for nye kommuner som ikke er innlemmet i forvaltningsområdet for samiske språk. Terskelen for å oppfylle de språklige forpliktelsene som ligger i å være en språkstimuleringskommune, vil være lavere enn for de to andre kategoriene. Endringen søker å gjøre det enklere for kommuner å melde seg inn som en samisk språkforvaltningskommune. Det behøves imidlertid politisk vilje fra kommunenes politikere og beslutningstakere for å få dette til.

NIM håper flere kommuner ønsker å benytte seg av denne muligheten, og bli med i arbeidet med å styrke de samiske språkene ved å melde seg inn i den nye forvaltningsmodellen. Et utvidet forvaltningsområde for samiske språk vil kunne bidra til bedre gjennomføring av flere menneskerettigheter om språk og kultur.

Buorre giellavahkku! Buorre giellavahkko! Buerie gïele våhkoe!