Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester må som klar hovedregel baseres på samtykke fra pasienten eller brukeren. Bruk av tvang er et alvorlig inngrep i den enkeltes personlige integritet. Menneskerettighetene stiller svært strenge krav til når og hvordan tvang kan brukes i helse- og omsorgssektoren.

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94 og 102, EMK art. 2, 3, 5 og 8, ØSK art. 12, FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne art. 12, 14 og 25, FNs barnekonvensjon, Oviedokonvensjonen.

Sentral alminnelig lovgivning

Pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven.

Utvikling 2019–2020

  • EMDs dom i Rooman v. Belgia (18052/11) om frihetsberøvelse og helsehjelp (jan. 2019).
  • LDOs rapport om tvang og makt mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (juni 2019).
  • Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven (juni 2019).
  • En rekke begrensninger av pasient- og brukerrettigheter, restriksjoner på besøksadgang og bruk av tvang er innført på bakgrunn av covid-19-pandemien (fra mars 2020).
  • Uttalelse fra Sivilombudsmannen om kritikkverdig lang saksbehandlingstid for pasientskadeerstatning (2020/9).
  • Høring av NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp (mai 2020).
  • Ny lov om Eldreombudet (juni 2020).
  • Utvidelse av retten til brukerstyrt personlig assistanse gjennom endring av pasient- og brukerrettighetsloven (juni 2020).