Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern

NIM-H-2023-39
Høringssvar Forenkle og forbedre (pdf) 789.44 KB

Høringssvaret gjelder rapporten «Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for organisering av psykisk helsevern.» I høringssvaret kommenterer NIM behandlingstilbudet til voksne med ROP-lidelser. En rekke studier vier at personer med ROP-lidelser mottar et dårligere somatiskhelsetilbud enn resten av befolkningen. Flere rusavhengige opplever helle rikke å få god nok psykisk helsehjelp. Dette utfordrer kravet til kvalitativt gode helsetjenester slik retten til høyest oppnåelige helsestandard krever.

NIM mener at departementet i arbeidet med oppfølgingen av utredningen, bør se hen til denne særproblemstillingen, og finne og gjennomføre tiltak som styrker tverrfagligheten og samhandlingen med andre deler av helsevesenet for akkurat denne pasientgruppen.