Vold og overgrep

Sentrale bestemmelser

Grl. § 108, EMK art. 2, 3, 8 og 14, FNs kvinnekonvensjon art. 2, 3 og 5, FNs barnekonvensjon art. 19 og 34, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, barneloven.

 

Foto: Romolo Tavani/iStock photo.