Vold og overgrep

Sentrale bestemmelser

Grl. § 108, EMK art. 2, 3, 8 og 14, FNs kvinnekonvensjon art. 2, 3 og 5, FNs barnekonvensjon art. 19 og 34, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, barneloven.

Utvikling 2019–2020

  • Regjeringens handlingsplan mot voldtekt 2019–2022.
  • Regjeringen arbeider med handlingsplan om vold i nære relasjoner (ventet våren 2020).
  • Høyesterettsdom om omsorgspersoners særlige handleplikt for å hindre overgrep mot barn (HR-2019-2205-A).
  • Flere forskningsrapporter om vold og overgrep, f.eks. NKTVS rap. nr. 3/2019 om kommunale handlingsplaner og NOVA rap. nr. 1/2019 om besøksforbud.
  • Uttalelse fra Sivilombudsmannen om voldsoffererstatningslovens saklige virkeområde (2018/2412, des. 2019).

Foto: Romolo Tavani/iStock photo.