Veiledning og råd

Det er myndighetenes forpliktelse å skape et forsvarlig system for å sikre at menneskerettighetene etterleves i Norge. Dersom du mener at dine menneskerettigheter er brutt eller at myndighetene ikke har sikret dem på en egnet måte, kan du lese på denne siden om hvor du kan henvende deg for en mulige klage – både i og utenfor rettsvesenet.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) overvåker hvordan menneskerettighetene i Norge samsvarer med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivningen, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Vi har også som en av våre oppgaver å informere om menneskerettighetene og veilede enkeltpersoner om nasjonale og internasjonale klageordninger. Det fremgår av Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter at NIM ikke skal prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettighetene. Det betyr at NIM ikke er en klageinstans for menneskerettighetsbrudd, og vi kan ikke behandle klager selv.

NIM kan likevel gi generell informasjon om menneskerettighetene og veilede om nasjonale og internasjonale klagemuligheter. Dersom du har behov for veiledning ber vi deg først lese informasjonen du finner på denne siden. Dersom du ikke finner det du leter etter, kan du sende epost til info@nhri.no.

Hva kan NIM gjøre

  • Informerer om menneskerettighetene
  • Veilede om klageordninger
  • Informerer om hvor du kan henvende deg

Hva kan NIM ikke gjøre

  • Prøve saken din
  • Vurdere om andre kan ta stilling til saken din
  • Kontakte andre instanser for deg

Generell informasjon om menneskerettigheter finner du på siden «NIMs arbeid -> Menneskerettighetene». Du kan også lese om konkrete temaer under «NIMs arbeid -> Temaområder».

Det finnes flere ordninger for å klage på menneskerettighetsbrudd i Norge. Primært bør man søke å løse problemet direkte med det organet man mener ikke følger menneskerettighetene. Dersom dette ikke fører frem, kan man klage til overordnet organ. Det finnes også en rekke ombudsordninger i Norge for spesifikke saksfelt. Brudd på menneskerettighetene kan i konkrete saker også bringes inn for domstolene. Dersom man har forsøkt alle klagemuligheter, inklusive domstolsprøving i Norge, kan saken bringes videre inn for de internasjonale klageordningene som for eksempel Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) eller FNs menneskerettskomité.

NIM kan altså ikke gi råd i konkrete saker. Vi anbefaler alle som mener at de er utsatt for et menneskerettighetsbrudd å søke faglige råd. I Norge er det mange organisasjoner som tilbyr gratis råd eller informasjon. Du kan også søke råd hos en advokat.

Videre finnes det flere organisasjoner, støttegrupper og hjelpetelefoner som kan gi hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.