NIMs innspill til Voldtektsutvalget

NIM-B-2023-013
NIMs innspill til Voldtektsutvalget (pdf) 261.48 KB

NIM har avgitt innspill til Voldtektsutvalget. I innspillet tar NIM opp flere temaer. NIM mener blant annet at det særlig er sårbare grupper voldsutsattes menneskerettigheter som utfordres i Norge i dag. Det inkluderer utsatte grupper voldtektsutsatte, og NIM mener utvalget bør ha et særlig øye til disse gruppene. NIM mener også at utvalget bør se særlig på hjelpe- og støttetilbudet for voldtektsutsatte, og at kommunenes rolle i å sikre hjelpe- og støttetilbudet dette adresseres. Videre mener NIM at utvalget bør adressere spørsmålet om et nasjonalt evalueringsorgan for Istanbulkonvensjonen, som konvensjonens artikkel 10 krever. NIM peker også på internasjonale anbefalinger Norge har mottatt fra Istanbulkonvensjonens overvåkningsorgan (GREVIO) og FNs kvinnekomité (CEDAW), og mener at utvalget bør ta utgangspunkt i disse anbefalingene i sitt arbeid.