Vold og overgrep

Sentrale bestemmelser

Grl. § 108, EMK art. 2, 3, 8 og 14, FNs kvinnekonvensjon art. 2, 3 og 5, FNs barnekonvensjon art. 19 og 34, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, barneloven.

Utvikling 2020–2021

  • Høyesterett med dom om seksuell trakassering (HR-2020-2476-A).
  • Norges første rapport om gjennomføring av Istanbulkonvensjonen (sep. 2020).
  • NOU 2020: 17 Varslede drap? — Partnerdrapsutvalgets utredning.
  • Riksadvokaten med undersøkelse på kvaliteten på etterforskningen av voldtektssakene (Riksadvokaten 1/2020).

Foto: Romolo Tavani/iStock photo.