Bostedsløse EØS-migranters rett til husly

NIM-B-2022-030-v02
Bostedsløse EØS-migranters rett til husly - utredning versjon 2 (pdf) 466.46 KBBostedsløse EØS-migranters rett til husly - Brev til Oslo kommune (pdf) 146.51 KB

NIM har utredet hvilke plikter norske myndigheter har til å gi et overnattingstilbud til bostedsløse EØS-migranter som befinner seg på territoriet. Vi mener det er grunn til å vurdere nærmere om akuttovernattingstilbudene som finnes i Oslo i tilstrekkelig grad sikrer betryggende oppfyllelse av menneskerettighetene.

I enkelte kommuner i Norge finnes akuttovernattingstilbud for fattige EØS-migranter. Disse er i all hovedsak drevet av ideelle organisasjoner, delvis finansiert med tilskudd fra statlige og kommunale myndigheter. Vi går i utredningen gjennom hvilke akuttovernattingstilbud som finnes for fattige EØS-migranter i Oslo. NIM har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet eller kunnskap til å utarbeide en oversikt over tilbud som finnes på landsbasis. Oversikten er basert på innspill fra organisasjoner som driver slike tilbud.

Bostedsløse uten fast bopel har ikke noen alminnelig rett til husly etter sosialtjenesteloven og tilhørende forskrifter. Det heter imidlertid i rundskrivet fra NAV at «[k]ommunen har en hjelpeplikt overfor personer i en nødssituasjon, også utover den lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp».

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) gir etter omstendighetene en rett til husly i særlige tilfeller. I utredningen presenterer vi også forpliktelser myndighetene har etter Den reviderte europeiske sosialpakt sine bestemmelser om retten til sosial og medisinsk assistanse og retten til bolig. Den reviderte europeiske sosialpakt overvåkes av Sosialrettskomiteen. Vi går i notatet gjennom praksis fra Sosisalrettskomiteen. Komteen har uttalt seg om rettighetene til bostedsløse migranter. NIM vurderer det slik at bostedsløse EØS-migrantene etter en konkret vurdering kan ha en rett til husly etter Den reviderte europeiske sosialpakt.

NIM har sendt vår utredning til Oslo kommune og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. På bakgrunn av vår gjennomgang, reiser vi spørsmål til videre vurdering av myndighetene for å sikre betryggende oppfyllelse av menneskerettighetene. NIM ser frem til dialog med myndighetene om dette.