Samtykkeutvalgets rapport «Bedre beslutninger, bedre behandling»

NIM-H-2023-038
Høringssvar NIM - Bedre beslutninger bedre behandling 01.11.2023 (pdf) 216.32 KB

Høringssvaret gjelder Samtykkeutvalgets utredning «Bedre beslutninger, bedre behandling» og omhandler blant annet vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern.

I høringssvaret kommenterer NIM tre forhold som tas opp i utredningen. De tre forholdene er oppprettholdelsen av fravær av samtykkekompetanse som vilkår for tvang, beviskravet i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 andre ledd og statens sikringsplikt overfor voldsutsatte i relasjon til «fare»-vilkåret. NIMs høringssvar er ikke uttømmende når det gjelder menneskerettslige spørsmål i utredningen.

Flere av vurderingene og tiltakene som foreslås i utredningen berører sentrale sider av de tidligere høringsrundene til Tvangslovutvalgets utredning, «NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten» i 2019 og departementets oppfølging av forslagene til utvalget i 2021, som NIM tidligere har levert omfattende høringssvaret til.