Canary in the Coal Mine – Sámi Rights and Climate Change in Norway

NIM-R-2024-001-EN
Forsiden på rapporten "Canary in the Coal Mine – Sámi righst and Climate Change in Norway"

Den eskalerende globale klimakrisen reiser komplekse spørsmål der jussen, politikken og vitenskapen møtes. Klimaendringene truer et spekter av menneskerettighetene, inkludert retten til privat- og familieliv, hjem, helse og kultur. NIMs rapport «Canary in the Coal Mine – Sámi Rights and Climate Change in Norway» utforsker hvordan klimaendringer påvirker samisk kultur.

Les hele rapporten på engelsk her.

Les et norsk sammendrag av rapporten her.

Loga sámegielat čoahkkáigeasu.

Rapporten kobler sammen naturvitenskapelig forskning og menneskerettighetene. Vitenskapelige funn avdekker at klimaendringene vil slå særlig negativt ut i Arktis. Den samiske kulturen er tett knyttet til naturen og klimaendringene, og den samiske befolkningen er derfor særlig utsatt for klimaendringene. Den første delen av rapporten oppsummerer relevante vitenskapelige funn om observerte virkninger og fremtidige risikoer knyttet til klimaendringene i Sápmi, inkludert påvirkningene på samisk reindrift, fiske og helse. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget, analyserer den andre delen menneskerettsforpliktelsene myndighetene og bedrifter har på dette området.

I rapporten fremmer NIM seks anbefalinger til både regjeringen og næringslivet for å beskytte den samiske befolkningen fra klimarelaterte trusler. Anbefalingene kan oppsummeres på følgende måte.

  1. Myndighetene bør gjennomføre målrettede tiltak for å redusere utslipp av klimagasser for å beskytte det samiske folkets rettigheter, blant annet retten til kultur og helse, mot fremtidige virkninger av klimaendringer.
  2. Myndighetene bør iverksette tiltak for å tilpasse samisk kulturutøvelse til klimaendringene, som å øke fleksibiliteten i arealbruk, arealforvaltning og bidra med ytterligere ressurser ved beitekriser. Tilpasningstiltakene må gjennomføres i tråd med samisk tradisjonell kunnskap.
  3. Myndighetene må sørge for å respektere samiske rettigheter i det grønne skiftet. NIM mener det er spesielt viktig at myndighetene evaluerer deres håndtering i Fosen-saken og utarbeider en nasjonal plan for utvikling av landbasert vindkraft.
  4. Myndighetene må sikre effektive konsultasjonsprosesser og god dialog med Sametinget og andre som blir påvirket av statens klimapolitikk og beslutninger.
  5. Næringslivet må nøye vurdere om deres klimagassutslipp og utbyggingsplaner påvirker samiske rettigheter og må sørge effektiv konsultasjon dersom planlagte inngrep vil påvirke samiske interesser.
  6. NIM etterlyser forskning på fremtidig klimarisiko og tilpasningsgrenser, under ulike utslippsscenarioer. Slik forskning bør inkludere samisk tradisjonell kunnskap. Et godt kunnskapsgrunnlag av menneskerettighetsimplikasjonene vil gjøre myndighetene bedre rustet til å gjennomføre rettferdige og effektive beslutninger.

Samlet sett oppfordres statlige myndigheter og næringslivet til å iverksette umiddelbare tiltak for å beskytte samiske rettigheter i møte med klimaendringene. NIM håper rapporten blir et bidrag til hvordan forvaltningen i fremtiden må ivareta samiske rettigheter i møte med klimaendringene, og håper rapporten vil bidra til videre diskusjon om denne tematikken i årene som kommer.