Urfolk

Sentrale bestemmelser

Grl. § 108, SP art. 1 og 27, ØSK art. 1, ILO-konvensjon nr. 169, FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs urfolkserklæring.

Sentral alminnelig lovgivning

Finnmarksloven, sameloven, reindriftsloven.