Ny historisk klimahøring i EMD i sak mot bl.a. Norge

Bygning i postmodernistisk stil, med mye glass og metal som utgjør tre silyndriske moduler.
EMD-bygningen i Strasbourg.

Onsdag 27. september holder storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) høring i en klimasak hvor seks portugisiske barn og unge har klaget inn bl.a. Norge for ikke å gjøre nok mot klimaendringene i deres levetid.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) vil holde innlegg i saken på vegne av 48 menneskerettighetsinstitusjoner i Europa, som tredjepart.

Duarte m.fl. mot Portugal m.fl

I saken Duarte m.fl. mot Portugal m.fl. klager seks portugisiske barn og unge over at 32 europeiske land, inkludert Norge, ikke har gjort nok for å beskytte dem mot klimaendringer over deres levetid. Klagerne argumenterer for at manglende handling fra statenes side for å unngå menneskeskapte klimaendringer, og effektene av dette som bl.a. fremtidige skogbranner og hetebølger, utgjør et brudd på retten til liv, retten til privatliv og diskrimineringsvernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Denne saken gjelder barn og unge, som utvilsomt vil bære uforholdsmessige byrder av klimaendringene. Samtidig har barn liten demokratisk innvirkning på de valgene som tas nå, og som vil få enorme konsekvenser for fremtiden. Selv om saken reiser mange prosessuelle spørsmål, belyser den også prinsipielt den generasjonsurettferdigheten det innebærer at vi stadig skyver byrden av å kutte utslipp over på barn og fremtidige generasjoner. Dette er et avgjørende tiår for å sikre deres rett til et levelig miljø, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad

Saken er én av tre historiske klimasaker som EMDs storkammer behandler i år. I mars var det høring i to andre saker, KlimaSeniorinnen mot Sveits og Câreme mot Frankrike.

De tre klimasakene som verserer for menneskerettsdomstolens øverste nivå, storkammer, vil bidra til å avklare hvilket menneskerettslig vern de 675 millionene som er beskyttet av EMK har mot klimaendringene, fortsetter Mestad.

EMD beslutter kun å behandle saker i storkammeret når en sak reiser så viktige spørsmål at avgjørelsen vil kunne få stor betydning for rettighetsvernet i Europa.

Amicus curiae, «rettens venn»

Fordi disse sakene er viktige har NIM tidligere, sammen med det europeiske nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter (ENNHRI), sendt skriftlige tredjepartsintervensjoner som «rettens venn» i alle tre sakene.

Du kan lese mer om de skriftlige tredjepartsintervensjonene her.

Det muntlige tredjepartsinnlegget vil bli holdt av Adele Matheson Mestad, direktør i NIM, på vegne av ENNHRI. ENNHRI er et nettverk som representerer 48 europeiske menneskerettighetsinstitusjoner. Å få holde muntlige tredjepartsinnlegg for domstolen i Strasbourg tillates kun i eksepsjonelle omstendigheter.

Det er et privilegium å representere de europeiske menneskerettighetsinstitusjonene i en sak som uansett utfall vil få en sentral plass i rettshistorien, avslutter Mestad.

Det er ventet at avgjørelse i sakene vil komme til neste år.

Tilgjengelig for pressen

NIM er tilgjengelig for pressen i forkant og etter høringen. NIM er representert i Strasbourg av nevnte direktør Adele Matheson Mestad, samt seniorrådgiver Peter Dawson og rådgiver Hannah Brænden.

Kommunikasjonsrådgiver i NIM, Magnus Eide, er tilgjengelig i Oslo som koordinerende presseansvarlig.

Om NIM

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter (forkortet NHRI) som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.

Les mer om NIM her.

Om ENNHRI

ENNHRI er det europeiske nettverket av nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner. Det samler nesten 50 institusjoner fra hele Europa for å styrke fremme og beskyttelse av menneskerettighetene i regionen.

Nettverket er en plattform for samarbeid og solidaritet i håndteringen av menneskerettighetsutfordringer og en felles stemme for NHRIene på europeisk nivå.

Les mer om ENNHRI på ennhri.org.