ENNHRI sender tredjepartsintervensjoner til storkammeret i EMD i tre historiske klimasaker

Denne uken sendte NIM, sammen med det europeiske nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter (ENNHRI), tre tredjepartsintervensjoner til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i sakene Duarte m.fl. mot Portugal m.fl., KlimaSeniorinnen mot Sveits og Carême mot Frankrike. Alle sakene gjelder spørsmålet om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 2 og 8 forplikter stater til å kutte utslipp for å beskytte retten til liv og privatliv.

Dette handler sakene om

  • I Duarte m.fl. mot Portugal m.fl. klager seks portugisiske barn og unge over at statene ikke gjør nok i dag for å beskytte dem godt nok mot klimaendringer over deres levetid.
  • I KlimaSeniorinnen mot Sveits argumenterer fire eldre kvinner og en klimaforening for at Sveits krenker sin positive forpliktelse til å beskytte deres rett til liv og helse mot farlige hetebølger fordi Sveits verken har tilstrekkelig ambisiøse klimamål eller gjør nok for å kutte klimagassutslipp.
  • I Carême mot Frankrike klager en fransk borgemester over manglende utslippskutt som fører til blant annet flere farlige hetebølger og havstigning i kystbyen Grande-Synthe.

Det er historisk at disse tre sakene skal behandles av EMDs storkammer. EMD beslutter kun å behandle saker i storkammeret når en sak reiser så viktige spørsmål at avgjørelsen vil kunne få stor betydning for rettighetsvernet etter EMK.

Amicus curiae

Fordi disse sakene er viktige for hvilket menneskerettslig vern de 675 millionene som er beskyttet av EMK har mot klimaendringene, har ENNHRI gått sammen om å sende en tredjepartsintervensjon. Gjennom en tredjepartsintervensjon – eller amicus curiae – opptrer ENNHRI som «rettens venn» ved å inngi et skriftlig innlegg som belyser de allmenne eller prinsipielle rettslige spørsmålene disse sakene reiser.

I intervensjonen legger ENNHRI til grunn at enhver stat som er part til EMK kan holdes rettslig ansvarlig for effektene alle utslipp under deres effektive kontroll har for menneskers liv og helse etter EMK artikkel 1. Under henvisning til flere nasjonale klimaavgjørelser, internasjonal rett og beste tilgjengelige vitenskap, argumenterer ENNHRI for blant annet følgende:

  • Både individer og foreninger bør kunne ha klagerett i klimasaker under EMK artikkel 34.
  • Stater må beskytte retten til liv og fysisk integritet ved å kutte sine klimagassutslipp etter EMK artikkel 2 og 8.
  • Dersom statene ikke tar hensyn til barn og fremtidige generasjoners langsiktige interesse i et levelig klima, og deres interesse i å kunne nyte en like stor grad av friheter som vi gjør i dag, kan dette utgjøre forskjellsbehandling på grunnlag av fødselsdato etter EMK artikkel 14.

Det vitenskapelige underlaget

Disse rettslige analysene bygger på vitenskapelige studier og konsensus gjengitt av FNs klimapanel om hvordan menneskeskapte klimaendringene på 1,2°C allerede har fått omfattende og alvorlige effekter for mennesker i Europa. Hetebølger er for eksempel beskrevet som et av de klareste eksemplene på skade forårsaket av klimaendringene. En studie omtalt i tidsskriftet Nature viser at mellom 1991 og 2018 kunne 31,3% av heterelaterte dødsfall i Sveits tilskrives klimaendringene.

Selv om det å begrense oppvarmingen til 1,5°C ikke kan unngå alle farlige effekter av klimaendringene, vil det betydelig redusere risikoen for skade på mennesker. Dersom oppvarmingen øker med mer enn 1,5°C risikerer vi å utløse en rekke irreversible vippepunkter. ENNHRI understreker derfor at statene må beskytte sine innbyggere mot de verste effektene av klimaendringene ved å gjøre sin del for å begrense oppvarmingen til 1,5°C.

Høringen i de tre sakene skal etter planen avholdes mars 2023 i Strasbourg, der ENNHRI vil være til stede for å holde et muntlig innlegg.

Intervensjonene i sin helhet kan leses på ENNHRIs nettsider. Intervensjonene bør leses i sammenheng og i rekkefølgen DuarteKlimaseniorinnen og Careme:

ENNHRI – tredjepartsintervensjon – Duarte mot Portugal m.fl. (pdf)

ENNHRI – tredjepartsintervensjon – KlimaSeniorinnen mot Sveits (pdf)

ENNHRI – tredjepartsintervensjon – Careme mot Frankrike (pdf)