Erik Møse

Spesialrådgiver

Erik Møse

Erik Møse var dommer i Norges Høyesterett. Han har også vært dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt dommer og president for FNs straffedomstol for Rwanda. Tidligere var han lagdommer i Borgarting lagmannsrett, advokat (H) ved Regjeringsadvokatembetet og byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling. Møse var formann for bl.a. Europarådets styringskomité for menneskerettigheter, ekspertkomiteen som utarbeidet Den europeiske torturkonvensjonen og lovutvalget om inkorporering av menneskerettigheter i norsk rett. Han har undervist i menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet (UiO), har utgitt bøker og mange artikler om menneskerettigheter og er æresdoktor ved Universitetet i Essex (UK). Møse er nå pensjonist og arbeider deltid ved NIM.