Innspill til representantforslag 39 S (2023–2024)

NIM-H-2024-002
Innspill til representantforslag 39 S (2023-2024) (pdf) 250.54 KB

NIM har avgitt skriftlig innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av representantforslag om en tiltakspakke for enslige mindreårige asylsøkere.

NIM mener at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere i Norge innebærer en manglende oppfyllelse av barnekonvensjonen. Det er etter vårt syn nødvendig med både rettslige og faktiske tiltak for å bedre situasjonen. I denne omgang går vi nærmere inn på det vi anser som et minimum for at omsorgstilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere skal oppfylle barnekonvensjonens krav.